Gwiazdki
Tygryski
Stokrotki
Wilczki
Sówki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.p172.przedszkola.net.pl/

Data publikacji strony 2013-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG2.0

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 
Wyłączenia:
 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Przedszkola nr 172 – Anna Kwiatkowska - Rehan e-mail: . Numer telefonu: 22 632 63 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow, ul.Żytnia 71, 01-149 Warszawa
 1. Budynek przedszkola położony jest  bezpośrednio  przy ul.Żytniej.
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia: 1. główne od strony ul.Żytniej, 2. gospodarcze od strony uliczki osiedlowej połączonej z ulicą Żytnią, 3. wewnętrzne od placu zabaw również od strony uliczki osiedlowej połączonej z ulicą Żytnią. Do wejścia głównego prowadzą schody. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy pokonać 6 schodów. W centralnej części schodów do wejścia głównego jest dostępny podjazd dla wózków dziecięcych. Wejście główne przeznaczone jest dla rodziców z dziećmi i gości. Drzwi do wejścia głównego otwierane są ręcznie. Wejście gospodarcze przeznaczone jest dla pracowników i dostawców. Wejście gospodarcze znajduje się na poziomie chodnika. Nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku bezpośrednio za wejściem znajdują się schody liczące 5 stopni, wiodące na klatkę schodową gospodarczą. Drzwi do wejścia gospodarczego otwierane są ręcznie. Wejście wewnętrzne znajduje się za furtką prowadzącą do placu zabaw. Przy furtce znajduje się wideodomofon.  Wejście wewnętrzne znajduje się na poziomie chodnika. Wewnątrz budynku bezpośrednio za wejściem znajdują się schody. Liczą 5 stopni. Drzwi do wejścia wewnętrznego otwierane są ręcznie.
 3. Budynek posiada 3 kondygnacje (piwnica, parter. Ie piętro). Brak jest windy. Na pierwsze piętro prowadzą z holu na parterze schody z podestem na półpiętrze, którymi należy pokonać łącznie 20 stopni – 10 stopni do podestu, 10 stopni od podestu w górę. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. 
 4. Wszystkie wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i niesłyszących.
 5. Budynek nie posiada recepcji. Przy drzwiach do budynku wejściami: głównym i gospodarczym znajduje się dzwonek. Drzwi do wejścia głównego otwierane są przez domofon. Dla osób na wózkach dostępne jest tylko wejście wewnętrzne do schodów wiodących do holu na parterze. Budynek wybudowano w roku 1960, szerokość przejść nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W holu znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora. Na parterze znajduje się toaleta dla pracowników, niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 6. Gabinet kierownika  gospodarczego zajmującego się dostawami towarów znajduje się na pierwszym piętrze.
 7. Przedszkole nie dysponuje miejscami parkingowymi na podjeździe gospodarczym. Znajdują się one w zarządzie ZGN Wola. Na wprost wejścia głównego do przedszkola na terenie miejskim po drugiej stronie ulicy Żytniej znajdują się dwa miejsca parkingowe wydzielone dla osób z niepełnosprawnością.
 8. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Placówka jest wyposażona w pętle indukcyjną umożliwiającą korzystanie z tłumacza migowego (PJM) on-line. W budynku umieszczono oznaczenia w alfabecie Braille'a.
 10. Pierwszy i ostatni stopień schodów oznaczono taśmą ostrzegawczą.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Schody i drzwi nie posiadają oznaczeń kontrastowych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.