Uśmiechnięte chmurki
Odważne Kotki
Stokrotki
Kropelki
Wiewiórki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Dyżury wakacyjne

Dyżur wakacyjny w  Przedszkolu nr 172 im.Danuty Wawiłow

w Warszawie ul.Żytnia 71; www.p172.przedszkola.net.pl,

e-mail:p172@edu.um.warszawa.pl  , Tel. 22 632-63-63

 

1. W dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr 172 biorą udział tylko i wyłącznie dzieci, które zostały przyjęte w ramach rekrutacji  prowadzonej w terminach określonych przez Biuro Edukacji.

Brak opłaty za wyżywienie w wyznaczonych terminach oznaczał rezygnację z miejsca.

2. Zwrot dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku następuje w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9:00. Odpisy za żywienie będą zwracane przelewem na konta rodziców, z których dokonano opłaty, po zakończeniu dyżuru.

3. Przedszkole jest czynne od 630 do 1730 w okresie od 12 do 30 sierpnia 2019r. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzają dzieci do godz. 820. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka obowiązuje zgłoszenie osobiste lub telefoniczne do godz.900.

Przedszkole odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola.

4. Do odbierania dziecka z przedszkola uprawnieni są rodzice /prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia (druki dostępne w holu przedszkola i na stronie www).

5. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko proszone są o zapisanie godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka zgodnie ze wskazaniami zegara przedszkolnego na indywidualnej karcie odbioru  umieszczonej w holu przedszkola.

6. Wyposażenie dziecka – kapcie, nakrycie głowy od słońca, oraz rezerwowa zmiana bielizny i ubrania, dla dzieci trzyletnich z grupy I, II  i III – pościel i  piżama.

7. Składka Rady Rodziców będzie zbierana 12 sierpnia (poniedziałek) w godzinach 700 - 1700      u kierownika gospodarczego, a dla dzieci, które rozpoczną udział w akcji letniej w innym terminie, w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu. Zebrane fundusze będą przeznaczone na materiały higieniczne - chusteczki higieniczne, serwetki, kubki jednorazowe itp., materiały do zajęć plastycznych, uzupełnienie zniszczonych w trakcie akcji letniej zabawek, układanek i książek oraz przedstawienie teatralne dla wszystkich dzieci uczestniczących w dyżurze wakacyjnym.

 

ŻYCZYMY DZIECIOM  BEPIECZNEJ I  WESOŁEJ ZABAWY  W NASZYM PRZEDSZKOLU

                                                                                               DYREKTOR I NAUCZYCIELKI JJJ

 

UWAGA!!! UWAGA!!!

 1. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. do 10 maja br.
 2.  Opłatę za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr 172 w wysokości 133 zł należy wpłacić na rachunek bankowy nr 59 1030 1508 0000 0005 5056 3053. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie Przedszkole nr 172, dyżur wakacyjny 12.08.-30.08.2019 – imię i nazwisko dziecka".
 3. Wnoszenie opłat z kont bankowych rodziców umożliwi zwrot odpisów za żywienie na właściwe konto.
 4. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie opublikowana w systemie  17 maja o g. 13.00.

 

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2019 r.

 

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

 

Planowanie przerw w działalności Przedszkola nr 172   w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo
-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4  dwutygodniowych turnusach. Liczba turnusów zależy od potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówek.

 

Turnus

Okres

I

1 lipca – 12 lipca

II

15 lipca – 26 lipca

III

29 lipca – 9 sierpnia

IV

12 sierpnia – 30 sierpnia

 Przedszkole nr 172 dyżur wakacyjny organizuje w tym roku szkolnym w dniach 12 sierpnia-  30 sierpnia (turnus IV)

Zapisy na dyżury wakacyjne

 1. Zasady ogólne
 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
  oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.
 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.           
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2019/2020.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
  z wybranych turnusów
  .
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
  z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
  rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
  w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
  w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r. 
 

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

 

14 marca

od godz. 8.00

 

1 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

14 marca

od godz. 8.00

1 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

19 marca
od godz. 9.00

 1 kwietnia
do godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

19 marca
od godz. 9.00

2 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

26 kwietnia

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

26 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

 

27 kwietnia

 

 

10 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

 

17 maja

godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

17 maja

godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.