Uśmiechnięte chmurki
Odważne Kotki
Stokrotki
Kropelki
Wiewiórki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Zamierzenia

 

 

   

 

 

Rodzaj aktywności

Przewidywane osiągnięcia

 
 

Językowo-literacka i słuchowa

Uważnie słucha utworów literackich, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania N., Układa i opowiada historyjkę obrazkową. Potrafi wypowiadać się w oparciu o ilustrację. Zna różne rodzaje zegarów oraz ich przeznaczenie. Wzbogaca słownictwo o pojęcia: klepsydra, minutnik, mapa, globus. Potrafi dobrać zdrobnienia do słów podawanych przez N. Przy pomocy pantomimy przedstawia kolegom zagadki ruchowe. Zapamiętuje treść wierszy, piosenek, rymowanek. Zna imiona swoich babć i dziadków. Potrafi odtworzyć z pamięci wiersze dla babci i dziadka. Rozumie pojęcie portret. Podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści. Nazywa sporty zimowe, wie, jakiego sprzętu używają sportowcy w swojej dziedzinie. Wykonuje ćwiczenia ortofoniczne. Globalnie odczytuje swoje imię.

 

Społeczno- przyrodnicza

 

Stosuje zwroty grzecznościowe  podczas rozmów z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Zna różne rodzaje kalendarzy oraz ich przeznaczenie. Przyjmuje na siebie określone role w zabawach tematycznych, ruchowych. Wskazuje charakterystyczne cechy pór roku. Wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie zimą. Bada właściwości śniegu i lodu, wyciąga wnioski na podstawie doświadczeń i obserwacji. Szanuje osoby starsze. Angażuje się w przygotowania do Święta Babci i Dziadka. Przestrzega reguł w zabawach – grach planszowych.

 

Matematyczna

Dostrzega następstwo pór roku, dni tygodnia. Wymienia kolejno pory roku oraz dni tygodnia. Posługuje się określeniami: rano, w południe, po południu, najpierw, potem, teraz. Liczy elementy w dostępnym zakresie, poszerza zakres liczenia. Konstruuje grę-ścigankę, rozumie zasady gry.

 

Plastyczno-techniczna  i grafomotoryczna

Sprawnie wypycha elementy z wyprawki i łączy je zgodnie z instrukcją. Koloruje obrazki konturowe kredkami. Rysuje w tunelu. Składa obrazki z części, nakleja na karton. Stempluje dłonią maczaną w farbie na kartonie. Wykonuje wydzierankę, nakleja na karton. Sprawnie wycina po linii prostej i łamanej. Odrysowuje kształty od szablonu. Maluje portret babci i dziadka. Lepi z plasteliny, masy solnej. Płynnie wodzi palcem po narysowanej linii falistej. Dokładnie pokrywa powietrznię kartki pędzlem i wodą.

 

Muzyczna

 

Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie. Wykonuje rytmy ruchowe, pamięta kolejność ruchów. Akompaniuje sobie na instrumentach perkusyjnych podczas śpiewu. Słuchowo rozpoznaje dźwięk wydawany przez określone przedmioty. Zapamiętuje i odtwarza układ ruchowy do piosenek. Tańczy poleczkę

 

Ruchowo-zdrowotna

Sprawnie ustawia się w kole i szeregu. Ilustruje ruchem treść wierszy, piosenek, opowiadań. Przestrzega zasad z4abawy podczas ćwiczeń gimnastycznych. Dokładnie wykonuje zadania ruchowe wyznaczone przez N. Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ   2019                                                                             

Rodzaj aktywności

Przewidywane osiągnięcia dziecka

 
 

Językowo-literacka

i słuchowa

Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N. Wypowiada się na interesujący je temat. Słucha tekstów literackich, prowadzi rozmowę na ich temat, cierpliwie oczekuje na swoją kolej. Rozumie  i dostosowuje się do słownych poleceń N.. Buduje wypowiedź na określony temat poprawną pod względem gramatycznym. Uczestniczy w zabawach usprawniających narządy mowy.  Dzieli proste słowa na sylaby (analiza)  i składa słowa z sylab (synteza). Zna zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. Nazywa swoje emocje, odczucia związane z domem rodzinnym.  Opowiada  o swoich marzeniach dotyczących spotkania ze Świętym Mikołajem, wymarzonych prezentach, o świętach  w swoim domu. Uczestniczy  w przedszkolnej zabawie z Mikołajem, odczuwa jej nastrój i opowiada o jej przebiegu. Ogląda książeczki  o tematyce zimowej, utrwala nazwę pory roku.  Rozwiązuje  zagadki świąteczne.

 

Społeczno- przyrodnicza

Uczestniczy w zabawach integracyjnych i tematycznych, prowadzi dialogi z kolegami na określony temat. Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości.  Właściwie odnosi się do rówieśników, stosuje zwroty grzecznościowe w zabawie. Kształtuje umiejętność współpracy w grupie. Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji. Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące zimą w przyrodzie. Obserwuje przyrodę w zimowej szacie, dostrzega wartości wizualne  i dźwiękowe, piękno i kolorystykę zimowego krajobrazu. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach   i wycieczkach). Rozumie konieczność dokarmiania zwierząt w okresie zimy.

Zna zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe, symbole świąteczne. Rozwija umiejętność formułowania życzeń świątecznych Rozumie konieczność przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się.

Wie, jak funkcjonuje urząd pocztowy - wypowiada się jakie czynności wykonuje listonosz w swojej pracy. Zna swój adres zamieszkania  i pojęcie adresat;. Poznaje pracę  krawca i szewca, pracę malarza.

 

Matematyczna

Różnicuje kierunki : na, nad, pod, obok, wysoko, nisko. Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości oraz długości: największy, najmniejszy, większy mniejszy; długi, krótki, najkrótszy, najdłuższy. Kontynuuje rozpoczęty rytm dwu-, trzyelementowy. Układa i opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią zdarzeń. Orientuje się w schemacie własnego ciała, podejmuje próby rozróżniania prawej i lewej strony ciała.  Klasyfikuje przedmioty według wielkości i rodzaju. Przelicza elementy,  określa liczebność zbiorów, doskonali umiejętność prawidłowego przeliczania w zakresie dostępnym dziecku. Dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie konkretnych przedmiotów i  na ilustracjach.

 

Plastyczno-techniczna

i

grafomoto-ryczna

Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie. Rysuje i maluje na dowolny temat. Wykonuje pracę wg wzoru. Maluje farbami do słuchanej muzyki. Wykonuje ozdoby choinkowe,  kończy rozpoczętą pracę. Rozwijają swoją wyobraźnię, wzbogaca się  o nowe doświadczenia z zakresu twórczości plastycznej, poznaje nowe techniki plastyczne.   Współpracuje w zespole przy zabawach konstrukcyjnych.

 

Muzyczna

Słucha kolęd bożonarodzeniowych, włącza się do śpiewu znanych kolęd. Śpiewa piosenki. Uczestniczy  w zabawach muzyczno-ruchowych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego. Odtwarza rytm podany przez N. Reaguje na sygnały dźwiękowe. Rozpoznaje  i nazywa instrumenty perkusyjne. Ustawia się w rzędzie,  kole wiązanym. Porusza się krokiem dosuwanym do przodu. Wykonuje podskoki z nogi na nogę. Kształtuje umiejętność interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu. Rozwija kreatywność ruchową w trakcie zabaw muzycznych.

 

Ruchowo-zdrowotna

Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń. Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała. Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych. Bawi się na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny. Ubiera się zgodnie z porą roku, dobiera ubrania adekwatnie do pogody. Spędza aktywnie czas na świeżym powietrzu, hartuje ciało, czerpie radość ze wspólnych zabaw.  Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu  (w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach). Rozumie, dlaczego należy spożywać zdrowe posiłki i napoje. Wie, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.

 


 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.