Sówki
Tygryski
Stokrotki
Uśmiechnięte chmurki
Odważne Kotki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Zamierzenia

Przewidywane umiejętności dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej

 


MARZEC 2021Lingulodinium polyedrum - Asiunia - blog.ekologia.pl

 

 

Temat globalny:  ZWIERZĘTA  DŻUNGLI  I  SAWANNY  

– Uczestniczy w ćwiczeniach porannych metodą opowieści ruchowej;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z pomocami;

− Bierze udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;

− Idzie stopa za stopą  wzdłuż skakanki, sznurka;

Emocjonalny obszar rozwoju

−Prawidłowo reaguje na emocje innych.

Społeczny obszar rozwoju

− Porozumiewa się umiarkowanym głosem, stosuje formy grzecznościowe;

− Uczestniczy we wspólnych zabawach, grach i pracach.

Poznawczy obszar rozwoju

− Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne;

− Określa pierwszą głoskę w słowie zebra i w nazwach rysunków - 5l.

− Rysuje po śladach rysunków;

− Zaznacza litery z, Z w wyrazach;

− Rozwiązuje zagadki o zwierzętach egzotycznych;

− Wie, co to jest dżungla a co – sawanna;

− Układa z kamyków tangramu sylwety zwierząt egzotycznych;

− Aktywnie słucha muzyki poważnej;

− Wykonuje papierowy zegar;

− Wykonuje pracę plastyczną – Pan lew;

− Lepi z plasteliny figurki wybranych zwierząt egzotycznych;

− Wypowiada się zdaniami rozwiniętymi;

− Wie, co to jest zoo i dlaczego powstają;

− Naśladuje ruchy, głosy wybranych zwierząt egzotycznych;

− Śpiewa i bawi się przy piosence Dżungla;

− Wspólnie wykonuje album Zwierzęta egzotyczne;

− Podaje nazwę aktualnego miesiąca -marzec.

 

Temat globalny: ZWIERZĘTA  NASZYCH  PÓL  I  LASÓW

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych: orientacyjno-porządkowych, ramion, z elementem skoku, równowagi;

− Uczestniczy w zabawach ruchowych naśladujących ruchy zwierząt;

− Bezpiecznie bawi się na przyrządach z ogrodu przedszkolnego;

− Skacze na jednej nodze.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła doznań estetycznych;

− Wie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania i obdarza je troską.

Społeczny obszar rozwoju

−   Obdarza uwagą inne dzieci;

− Właściwie zachowuje się w sytuacjach trudnych, rozwiązuje problemy wspólnie z kolegami.

Poznawczy obszar rozwoju

− Wie, że powinno unikać kontaktów z obcymi osobami;

− Określa pierwszą głoskę w słowie ule i w nazwach rysunków – 5l.;

− Rysuje po śladach rysunków;

− Zaznacza litery u, U w wyrazach – 5l.

− Wypowiada się na temat wybranych zwierząt leśnych;

− Wie, które zwierzę porusza się szybciej, a które – wolniej;

− Układa zdania na temat  zwierząt ze zdjęć;

− Śpiewa piosenkę Zające;

− Porusza się rytmicznie przy piosence;

− Wykonuje sowę z  papieru;

− Wymienia zwyczaje sowy;

− Wymienia przedstawicieli zwierząt żyjących na polach oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie;

− Dzieli nazwy zwierząt na sylaby;

− Wymienia wybrane właściwości fizyczne powietrza;

-  Wie, że powietrze jest gazem;

− Wie, na czym polega pożyteczność mrówek;

 

Temat globalny: MARCOWA  POGODA 

Fizyczny obszar rozwoju

−  Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych, dużych grup mięśniowych, tułowia, z elementem, równowagi, czworakowania;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;

− Stoi  na jednej nodze, utrzymując równowagę przez kilka  minut;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Określa jakie emocje wzbudzają w nim oglądane obrazki/zdjęcia;

− Wyraża własne stany emocjonalne w sposób werbalny i niewerbalny.

Społeczny obszar rozwoju

− Dba o wyposażenie Sali, uczestniczy w jej dekorowaniu;

− Szanuje własność prywatną innych.

Poznawczy obszar rozwoju

− Wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia;

− Określa pierwszą głoskę w słowie cebula i w nazwach rysunków – 5l.;

− Rysowanie po śladach rysunków

− Zaznacza literę c, C w wyrazach - 5l.;

− Wyjaśnia przysłowie W marcu jak w garncu;

− Tworzy porównania do nazw elementów pogody;

− Wymienia cechy kuli;

− Podaje różnice między kulą a kołem;

− Wie, jak powstają deszczowe chmury;

− Reaguje odpowiednim ruchem na podane hasła i sygnały;

− Śpiewa piosenkę Marcowi przyjaciele;

− Wykonuje pracę plastyczną Deszczowa chmurka;

− Rytmizuje znane przysłowia o marcu;

− Układa zdania o marcowej pogodzie;

− Obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie;

− Wie, na czym polega parowanie i skraplanie;

− Prowadzi kalendarz pogody;

− Wymienia działania wody: pożyteczne i szkodliwe;

− Podaje przykłady przedmiotów, które toną w wodzie i takich, które nie toną w wodzie.

Ptaki drapieżne Europy

                           Temat globalny:   WIOSENNE  PRZEBUDZENIE

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, kształtujących postawę ciała, z elementem równowagi, podskoku;

− Wykonuje przysiady, podskoki w miejscu;

− Chodzi po ławeczce bez trzymania.

Emocjonalny obszar rozwoju

− Pokazuje ruchem, gestem, miną jak cieszy się, że nadeszła wiosna  i jak smuci się, że odeszła zima.

Społeczny obszar rozwoju

− Wspólnie ze starszymi i młodszymi dziećmi wita wiosnę.

Poznawczy obszar rozwoju

− Określa pierwszą głoskę w słowie łodyga i w nazwach rysunków – 5l.;

− Rysuje po śladach rysunków;

− Zaznacza litery ł ,Ł w wyrazach;

− Wymienia oznaki wiosny;

− Tańczy w parze w rytmie walczyka;

− Rysuje po śladach rysunków kwiatów bez odrywania kredki od kartki;

− Dodaje i odejmuje w zakresie dziesięciu – 5l.

− Wymienia wybrane zwierzęta żyjące na łące;

− Wykonuje papierowego motyla;

− Wymienia części ciała motyla;

− Określa, co potrzebują rośliny, żeby się rozwijać;

− Czyta tekst wyrazowo-obrazkowy;

− Wie, dlaczego należy chronić wybrane rośliny;

− Podaje zdania przeczące do usłyszanych zdań twierdzących;

− Rozpoznaje wiosnę na reprodukcjach malarskich;

− Podaje atrybuty wiosny.

 

Luty 2017 - Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow w WarszawieLUTY  2021

 

Temat globalny: BAŚNE , BAJKI, BAJECZKI 

Fizyczny obszar rozwoju

- Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, głowy, tułowia, z elementem podskoku, czworakowania, równowagi

− Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z szarfami

− Próbuje skakać na skakance

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wypowiada zdania z radością, ze smutkiem, złością i ze strachem

Społeczny obszar rozwoju

− Właściwie reaguje na pochwały, nagrody i zwracanie uwagi

− Ocenia zachowanie własne i innych dzieci

Poznawczy obszar rozwoju

− Określa pierwszą głoskę w słowie garnek i w nazwach rysunków – 5l.

− Rysuje po śladach rysunków

− Rozpoznaje i nazywa baśniowe postacie

− Maluje wybranego bohatera baśni z użyciem barw ciepłych lub zimnych

− Opowiada historyjkę o Kopciuszku

− Liczy w zakresie dziewięciu – 5l, pięciu – 4l.

− Szereguje figury pod względem ich liczby, wielkości i natężenia ich barwy

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie

− Układa baśniowe postacie z figur geometrycznych

− Śpiewa piosenkę Bajkowe marzenia

− Wypowiada się całymi zdaniami

− Segreguje obrazki według pierwszej głoski z ich nazw

− Stosuje nazwy stanów skupienia (ciało stałe, ciecz, gaz)

− Wie, że lód, śnieg  topi się

− Podaje nazwę aktualnego miesiąca – luty – 5l.

− Opowiada historyjkę na podstawie baśni Śpiąca królewna

 

Temat globalny: MUZYKA  WOKÓŁ  NAS

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, z elementem równowagi, rzutu i chwytu, podskoków

− Uczestniczy w zabawach ruchowych na śniegu

− Konstruuje budowle ze śniegu

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wyraża nastrój wysłuchanego utworu muzycznego poprzez działania plastyczne

− Wypowiada tekst o muzyce z różnymi emocjami

Społeczny obszar rozwoju

− Wie, kim był Fryderyk Chopin

Poznawczy obszar rozwoju

Określa pierwszą głoskę w słowie waga i w nazwach rysunków – 5l.

− Rysuje po śladach rysunków

− Rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty

− Wykonuje instrument perkusyjnyDobre rady na ferie zimowe.. - Szkolne Blogi

− Zna i stosuje krok walca

− Gra na poznanych instrumentach perkusyjnych

− Wykorzystując sztućce i naczynia kuchenne  - tworzy kuchenną muzykę

− Pokazuje za pomocą rąk jak wzrastają dźwięki gamy C-dur, a potem jak opadają

− Nazywa muzyków grających na określonych instrumentach

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie

− Dodaje i odejmuje w zakresie dziewięciu, na konkretach – 5l.

 

Temat globalny: NIE  JESTEŚMY  SAMI  W  KOSMOSIE

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych z piłeczkami

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z piłkami – małymi i dużymi

− Rzuca piłkę do kolegi/koleżanki

− Kopie piłkę do bramki

Emocjonalny obszar rozwoju

− Pokazuje ruchem, gestem, miną jak się złości i jak się boi

Społeczny obszar rozwoju

− Wie, kim był Mikołaj Kopernik i o czym mówiła jego teoria

Poznawczy obszar rozwoju

− Wymienia nazwy planet Układu Słonecznego

− Określa pierwszą głoskę w słowie planety i w nazwach rysunków – 5l.

− Rysuje po śladach rysunków

− Wspólnie konstruuje grę planszową

− Śpiewa piosenkę Kosmiczny sen

− Porusza się rytmicznie przy muzyce

− Wykonuje wycinankę połączoną z rysunkiem

− Wycina kolorowe gwiazdki

 

 PROJEKT – MÓJ  WYMARZONY  ZAWÓD

- gromadzi informacje na temat pracy osób w wybranych zawodach,

- prezentuje na forum swoją wiedzę na temat znanych mu zawodów.

- poznaje wybrane miejsca pracy.

- tworzy wspólnie z rówieśnikami instrukcję obrazkową,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

- tworzy wypowiedzi kilkuzdaniowe na podstawie zgromadzonych materiałów,

- odpowiada na pytania sprawdzające wiedzę dotyczącą zawodów,

 

- spędza czas wśród rówieśników i rodziny

 

STYCZEŃ  2021▷ Nowy Rok: obrazki ruchome, animowane gify i animacje ‐ 100% DARMO!

 

Temat globalny:  MIJAJĄ  DNI,  MIESIĄCE, LATA

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementem równowagi, podskoków

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z gumową piłką

− Podrzuca i łapie piłkę

Emocjonalny obszar rozwoju

− Bawi się kostką mimiczną, nazywa emocje przedstawione na buziach

Społeczny obszar rozwoju

− Opisuje swoje zainteresowania

− Określa swoje mocne strony i słabe strony

Poznawczy obszar rozwoju

− Określa pierwszą głoskę w nazwach rysunków – 5l.

− Rysuje po śladach rysunków

− Wymienia pory dnia i noc

− Porównuje ze sobą kalendarze i określa do czego służą

− Składa postanowienie noworoczne

− Układa zdania ze słowami: czas, rok, tydzień, pory roku

− Wymienia nazwy miesięcy – 5l.

-  Ocenia zachowania bohaterów opowiadania

− Porusza się w rytmie akompaniamentu wykonanego na określonym instrumencie

− Reaguje odpowiednim ruchem na podany sygnał

− Wymienia oznaki pór roku

− Maluje drzewo w różnych porach roku

− Obserwuje wzrost tulipanów i narcyzów  i ilustruje go w kalendarzu obserwacji przyrodniczych

− Dzieli nazwy miesięcy na sylaby

− Wspólnie układa grę matematyczną

− Wie, na czym polega krystalizacja

Temat globalny: ZIMA I  ZWIERZĘTA

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, szyi, z elementem podskoku

− Uczestniczy w zabawach ruchowych na śniegu

− Wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała

Emocjonalny obszar rozwoju

− Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, otacza je życzliwością i troską

Społeczny obszar rozwoju

− Współpracuje z kolegami/koleżankami, zna ich imiona i nazwiska

− Dostrzega i docenia cudze sukcesy

Poznawczy obszar rozwoju

Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki zimujące u nas

− Określa pierwszą głoskę w słowie narty i w nazwach rysunków

− Rysuje po śladach rysunków

− Liczy w zakresie ośmiu – 5l, sześciu – 4l.

− Wie, dlaczego ziemia zamarza

− Łączy pierwsze sylaby z nazw obrazków, podaje jakie imię powstało 5l.

− Wie, co to jest paśnik i co znajduje się w nim zimą

− Dopowiada brakujące sylaby do nazw leśnych zwierząt

Temat globalny:  BABCIA  I  DZIADEKGify serca

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, wyprostnych, z elementem, równowagi, podskoku

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z kubeczkami

− Buduje z klocków wieże różnej wysokości

Emocjonalny obszar rozwoju

− Określa, co smuci, co złości, co cieszy i czego boją się babcia i dziadek

Społeczny obszar rozwoju

− Okazuje miłość, szacunek, wdzięczność babciom i dziadkom

Poznawczy obszar rozwoju

− Określa pierwszą głoskę w słowie balony i w nazwach rysunków 5l.

− Rysuje po śladach rysunków

− Maluje portret babci i dziadka

− Recytuje wiersze dla babć i dziadków

− Śpiewa piosenkę Wesoła para

− Wykonuje upominki dla babci i dziadka

− Rysuje jak pomaga swoim dziadkom

PROJEKT : BEZPIECZEŃSTWO  ZIMĄ

  • poznaje  zasady i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa  podczas zabaw zimowych;
  • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy;
  • poznaje  pracę ratownika medycznego i podstawowe formy udzielania pierwszej pomocy, zna numer alarmowy 112;
  • wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych;
  • zna swój adres zamieszkania – 5l.

OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT   - Dzielnicowy program edukacji ekologicznej

• „Skąd bierzemy prąd?” – poznawanie źródeł pozyskiwania energii    i rodzajów elektrowni;

•  Zasady oszczędzania energii (np.: ciepło – zakręcanie kaloryferów podczas wietrzenia, energia świetlna  - używanie energooszczędnych żarówek, wyłączanie urządzeń na tzw. standy (czuwaniu); fotowoltanika, paliwo ekologiczne – z odpadów, odłączanie z kontaktów zbędnych urządzeń elektrycznych, oświetlanie  wybranych miejsc na czujniki tzw. fotokomórki itp.);

•  Teatrzyk cieni – eksperymentowanie ze światłem;

•  Założenie zielonego ogródka – sadzenie tulipanów i narcyzów.

 

 

 

GRUDZIEŃ  2020ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE OD GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE  FRYSZTAKU ~ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku

 

Temat globalny:  JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT

Fizyczny obszar rozwoju

Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementem równowagi, czworakowania;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Rudolfa Labana;

Emocjonalny obszar rozwoju

- Odzwierciedla ciałem, miną, gestem podaną emocje;

Społeczny obszar rozwoju

− Uczestniczy we wspólnych zabawach integracyjnych

− Wspomaga kolegów-nieśmiałych, słabszych, młodszych

Poznawczy obszar rozwoju

− Wypowiada się na temat opowiadania;

− Rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury;

− Określa pierwszą głoskę w słowie lalka i w nazwach rysunków;

− Rysuje po śladach rysunków;

− Lepi figurkę dinozaura;

− Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni;

− Bawi się przy piosence Dinozaur w szafie;

− Wykonuje Fruwającego dinozaura;

− Wymienia produkty powstałe z chemicznej obróbki węgla;

− Rysuje węglem drzewnym górników przy pracy;

− Podaje nazwę aktualnego miesiąca-grudzień;

Temat globalny: IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

Fizyczny obszar rozwoju

Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych,  dużych grup mięśniowych, tułowia, mięśni nóg i brzucha, z elementem podskoku;

− Bawi się bezpiecznie;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wypowiada tekst o zimie z różnymi emocjami;

Społeczny obszar rozwoju

− Dba o własny wygląd i porządek wokół siebie;

− Przestrzega zasad kulturalnego spożywania posiłków;

− Prezentuje i ocenia własne wytwory;

Poznawczy obszar rozwoju

− Wymienia oznaki zimy;

− Określa ostatnią głoskę w słowie lody i w nazwach rysunków;

− Rysuje po śladach rysunków;

− Wymienia nazwy dni tygodnia – dzieci 5 letnie;

− Dostrzega cykliczność dni tygodnia

− Wykonuje obrazek bałwanka;

− Łączy zdania lub fragmenty zdań w dłuższe wypowiedzi za pomocą odpowiednich spójników;

− Rozwiązuje zagadki związane z zimą, rysuje ich rozwiązania;

− Czyta całościowo wyrazy: sanki, narty, bałwan;

− Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem różnego materiału-Zimowy krajobraz;

− Wymienia nazwy wybranych sportów zimowych;

− Podaje wybrane właściwości fizyczne śniegu;

−Wie, jak powinno bezpiecznie bawić się na śniegu;

− Liczy obiekty niewidoczne;

− Buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat zimy;

− Liczy na zbiorach zastępczych z jednoczesnym przenoszeniem ich liczby na inne zbiory;

− Wspólnie tworzy mapę skojarzeń do wyrazu zima;

Temat globalny: IDĄ  ŚWIĘTA

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, mięśni brzucha i ramion, tułowia, z elementem równowagi;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych ze skakankami;

− Porusza się w przysiadzie;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wyraża własne stany emocjonalne w sposób werbalny  i  niewerbalny;

Społeczny obszar rozwoju

− Rozpoznaje i nazywa swoje potrzeby

− Kultywuje tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze świętami

Poznawczy obszar rozwoju

Wymienia wybrane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;

− Określa pierwszą głoskę w słowie rak i w nazwach rysunków;

− Rysuje po śladach rysunków;

− Rozumie sens informacji przedstawionych symbolicznie;

− Wybiera figury według podanej cechy (cech);

− Reaguje odpowiednimi ruchami na dźwięki o różnej wysokości;

− Śpiewa piosenki o tematyce świątecznej;

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie

− Składa w całość pocięte kartki świąteczne;

− Zamienia figury według wzoru;

− Wie, dlaczego drzewa iglaste nie gubią igieł przed zimą;

− Wymienia symbole Bożego Narodzenia (choinka, sianko, 12 potraw, jemioła …);

− Wspólnie układa życzenia świąteczne;

 

Foto animada | Autumn scenery, Rain pictures, Autumn scenes

LISTOPAD 2020

 

Temat globalny:  MOJA  RODZINA

Fizyczny obszar rozwoju

Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, z elementem czworakowania, równowagi, skoku;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową;

− Bezpiecznie bawi się na świeżym powietrzu;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wspólnie wykonuje zegar emocji, zaznacza na nim swój nastrój;

Społeczny obszar rozwoju

− Wymienia członków swojej rodziny;

− Odnosi się z szacunkiem do rodziców;

− Podaje imiona rodziców, opisuje ich wygląd;

− Tworzy skrócone drzewo genealogiczne własnej rodziny;

− Wymienia zawody wykonywane przez swoich rodziców;

− Wie, kim chciałby zostać w przyszłości;

− Podaje cechy rodziców;

Poznawczy obszar rozwoju

- Wymienia podobieństwa między sobą a rodzicami;

− Recytuje wiersz Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata;

− Określa pierwsze głoski w słowie igła i w nazwach obrazków;

− Rysuje po śladach rysunków;

− Zaznacza litery i, I w wyrazach – dzieci chętne;

− Maluje portrety rodziców

− Rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczb 4 i 5 – dzieci chętne;

− Odwzorowuje kwadraty znajdujące się po lewej stronie linii (osi) )według podanych wskazówek;

− Śpiewa piosenkę Moja mama;

− Wykonuje układ ruchowy do piosenki;

− Wymienia właściwości magnesu;

− Dzieli słowa na sylaby;

− Rysuje jak spędza wolny czas z rodzicami;

− Podaje nazwę aktualnego miesiąca-listopad;

 

Temat globalny: MÓJ DOM

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem skoku, równowagi, czworakowania;

− Uczestniczy w różnych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rozpoznaje i przedstawia różne stany emocjonalne;

Społeczny obszar rozwoju

− Rozumie wieloznaczność słowa dom;

− Wie, jakie święto obchodzimy 11 listopada;

Poznawczy obszar rozwoju

− − Liczy w zakresie sześciu – 5 latki

− Określa pierwszą głoskę w słowie tata i w nazwach rysunków.

− Zaznacza litery t, T w wyrazach – dzieci chętne;

− Maluje swój wymarzony dom;

− Łączy rysunki, których nazwy kończą się taką samą sylabą – 5 latki;

− Dostrzega rytm w ciągu obrazków i go kontynuuje;

− Segreguje przedmioty według podanych cech;

− Wypełnia rysunek lampy wybranym materiałem;

− Śpiewa piosenkę Maluję wielki dom;

− Wie, jak zmieniało się oświetlenie i jak przez lata zmienił się sposób mierzenia czasu;

− Wymienia zwyczaje psów i kotów hodowanych w domu;

− Wypowiada się całymi zdaniami;

− Rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne;

 

Temat globalny: MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementem równowagi, biegu i podskoków;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Carla Orffa;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rysuje siebie  - złoszczącego się i wesołego; określa , które sytuacje powodują złość, a które – radość;

Społeczny obszar rozwoju

− Wie, że posiada prawa;

− Wymienia najważniejsze prawa dziecka (prawo do wychowania w rodzinie, nauki, opieki lekarskiej, łez, odpoczynku …)

− Wie, że oprócz praw, ma też obowiązki;

− Ilustruje wybrane prawo;

− Wie, że 20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka;

Poznawczy obszar rozwoju

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie;

− Łączy pierwsze sylaby z nazw par obrazków i rysuje to, czego nazwa powstała;

− Określa pierwsze głoski w słowie dom i w nazwach rysunków;

− Rysuje po śladach rysunków;

− Zaznacza litery e, E w wyrazach – dzieci chętne;

− Rozpoznaje i nazywa trójkąt;

− Śpiewa piosenkę Kundelek Felek;

− Wie, na czym polega przewodnictwo cieplne;

− Wymienia wybrane materiały przewodzące ciepło;

 

Temat globalny: MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, wieloznacznych, bieżnych, z elementem czworakowania;

− Uczestniczy w ćwiczeniach z kinezjologii edukacyjnej na świeżym powietrzu;

− Przebiega wyznaczoną trasę w ogrodzie przedszkolnym;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wie, że emocje przyjemne i nieprzyjemne przeżywają wszyscy ludzie;

Społeczny obszar rozwoju

− Nie przeszkadza innym dzieciom w zabawie;

− Dostrzega potrzeby innych dzieci – szanuje je;

Poznawczy obszar rozwoju

− Wie, na czym polega zdrowy styl życia;

− Określa pierwszą głoskę w słowie kot i w nazwach rysunków – 5 l.

− Rysuje po śladach rysunków;

− Zaznacza litery k, K w wyrazach – dzieci chętne;

− Rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 6 – dzieci chętne;

− Wycina serwetki z kolorowego papieru;

− Układa pytania do podanych zdań oznajmujących;

− Wie, że nadmierny hałas wpływa źle na cały organizm;

− Wie, czego nie powinno robić, co jest niebezpieczne;

− Rozumie potrzebę kontaktu z lekarzem w  razie choroby;

− Wypowiada się na temat dbania o zęby;

 

Przewidywane umiejętności dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej

PAŹDZIERNIK 2020

 

Temat globalny:  Idzie jesień … przez ogród i sadPin de Bernadetta Cielecka em Para meu Canal em 2020 | Paisagens, Anime

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, wyprostnych, dużych grup mięśniowych, bieżnych

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą R. Labana

− Bierze udział w zabawie ruchowej z chustą animacyjną

− Naśladuje ruch spadających liści z drzew

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wyraża emocje w naturalnych sytuacjach (rozstanie z rodzicami, przegrana gra …)

− Podaje przykłady sytuacji, w których występują przyjemne i nieprzyjemne emocje

Społeczny obszar rozwoju

Współdziała w konstruowaniu gry

− Podaje nazwiska, znaczki rozpoznawcze dzieci z grupy

Poznawczy obszar rozwoju

− Rozpoznaje owoce za pomocą wzroku, węchu, smaku i dotyku

− Określa pierwsze głoski w słowie oko i nazwach rysunków, rysuje po śladach rysunków  - 5l.

- Zaznacza litery o, O w wyrazach – 5l.

− Liczy owoce w koszykach i określa, których jest więcej, których jest mniej, a których tyle samo

− Rozpoznaje i nazywa kwadrat

− Porównuje liczbę kwadratów i kół poprzez łączenie w pary

− Układa puzzle

− Improwizuje wokalnie na temat Różne warzywa

− Wymienia wybrane owoce egzotyczne

− Tworzy formy przestrzenne – jabłko i gruszkę

− Liczy słowa w zdaniach

− Układa proste zdania

− Wymyśla nazwiska od nazw owoców, kwiatów, słodyczy …

− Reaguje ruchem na ustalone sygnały

−Wykonuje sałatkę według instrukcji rysunkowej

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie

− Wymienia nazwę aktualnego miesiąca – październik

− Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa

− Rozróżnia owoce od warzyw

Temat globalny: Idzie jesień … do zwierząt

 

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, wyprostnych, bieżnych

− Naśladuje ruchy wybranych  leśnych zwierząt

Emocjonalny obszar rozwoju

− Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, jest życzliwy dla nich

Społeczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela oraz we wspólnych swobodnych zabawach

Poznawczy obszar rozwoju

− Wypowiada się na temat opowiadania

− Wymienia sposoby przygotowania się zwierząt do zimy

− Określa pierwsze głoski w słowie ananas i w nazwach rysunków

− Rysuje po śladach rysunków

− Zaznacza litery a, A w wyrazach

− Rozwiązuje zagadki o leśnych zwierzętach

− Składa obrazek z części w całość

− Stosuje słowa: na, pod, przed, za, z lewej strony, z prawej strony

− Liczy w zakresie sześciu

− Wymienia zapasy wiewiórki

− Stosuje nazwy: ptaki, ssaki

− Śpiewa piosenkę Wiewióreczka

− Wykonuje pracę przestrzenną – jeża

− Wie, jak powstaje dźwięk

− Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki odlatujące od nas przed zimą

 

Temat globalny: Co z czego otrzymujemy

 

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych przy muzyce – Pajacyk, Taniec pajacyków

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową

− Uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

− Bezpiecznie korzysta z urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym

− Podrzuca i łapie piłkę

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wyraża swoje emocje w sposób werbalny i niewerbalny

Społeczny obszar rozwoju

− Dba o swój wygląd zewnętrzny

− Właściwie zachowuje się przy stole, przestrzega dobrych manier

− Pozostawia po sobie porządek i stara się o utrzymanie wokół siebie ładu

Poznawczy obszar rozwoju

− Wymienia wybrane właściwości fizyczne gliny i piasku

− Określa pierwszą głoskę w słowie mama i w nazwach rysunków

− Rysuje po śladach rysunków

− Zaznacza litery m, M w wyrazach - 5l.

− Wskazuje wymienione części ciała u partnera

− Wie, z czego i jak powstaje chleb

− Lepi z plasteliny różne rodzaje pieczywa

− Koncentruje się podczas zabawy przy piosence Co z czego otrzymujemy

− Uzupełnia rysunki do sześciu

− Wykonuje serki smakowe

− Czyta całościowo nazwy przetworów mlecznych

− Rozpoznaje i nazywa owcę i barana

− Wie, skąd mamy wełnę i co z niej robimy

− Wykonuje wełniany obrazek

− Układa obrazki historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń, opowiada ją

− Wie, z czego i jak otrzymujemy papier

− Wie, że kierunek wiatru się zmienia i że wieje z różną siłą

− Podaje przykłady szkodliwej i pożytecznej działalności wiatru

Koty pod parasolem podczas padającego deszczu - Gify i obrazki na  GifyAgusi.pl

Temat globalny: Idzie jesień … z deszczem

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, z elementem skoku, równowagi

− Toczy piłkę do kolegi/koleżanki

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wie, co go złości, a co cieszy

Społeczny obszar rozwoju

− Samodzielnie rozbiera się i ubiera; zapina guziki i zawiązuje buty

Poznawczy obszar rozwoju

− Wymienia elementy pogody jaka jest późną jesienią

− Określa pierwszą głoskę w słowie ekran i w nazwach rysunków

− Rysuje po śladach rysunków

− Zaznacza litery e, E w wyrazach - 5l.

− Improwizuje ruchowo przy fragmencie utworu F. Chopina

− Podaje wybrane właściwości fizyczne wody

− Rozpoznaje i nazywa prostokąt

− Wie, które ze znanych mu substancji rozpuszczają się w wodzie,                        a które nie

− Syntezuje pierwsze sylaby z nazw obrazków, rysuje to, czego nazwa powstała

− Śpiewa piosenkę Taniec w deszczu

− Wykonuje parasol z papieru i rurki do napojów

− Wymienia kolory tęczy

− Wie, jakie barwy powstaną ze zmieszania barw podstawowych

− Wie, na czym polega parowanie i skraplanie wody

− Ubiera się odpowiednio do pogody

− Wie, na czym polega proces krążenia wody w przyrodzie

 

LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ruchome gify przedszkole

 

WRZESIEŃ 2020

 

Przewidywane umiejętności dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 

Temat globalny: TO  JESTEM  JA

 

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, kształtujących postawę ciała, tułowia, z elementem skoku, równowagi;

− Poznaje urządzenia w ogrodzie przedszkolnym; wie, jak bezpiecznie korzystać z nich;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje;

− Szanuje emocje swoje i innych osób;

− Rysuje to, co go smuci, cieszy, złości i czego się boi;

− Rozstaje się z rodzicami bez lęku;

Społeczny obszar rozwoju

− Przedstawia się, podając swoje imię i nazwisko;;

− Rozpoznaje i nazywa swój znaczek rozpoznawczy;

− Wymienia imiona kolegów;

− Omawia swój wygląd; rysuje ulubioną zabawkę, potrawę, owoc i pojazd;

− Samodzielnie rozbiera się i ubiera;

Poznawczy obszar rozwoju

- Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania;

− Wymienia i wskazuje narządy zmysłów;

− Dzieli na sylaby nazwy obrazków;

− Czyta całościowo nazwy: Bałtyk, Tatry, jezioro;

− Maluje na dany temat;

− Śpiewa piosenkę Czuję świat;

− Wskazuje i nazywa części ciała;

− Rozpoznaje wydrukowane swoje imię;

− Wymienia nazwy pór roku;

− Podaje nazwę aktualnego miesiąca  września – 5 latki ;

− Rysuje po śladach linii pionowych;

− Rysuje po śladach linii poziomych;

− Wypowiada się na temat wakacji;

 

Temat globalny: MOJA  GRUPA

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, tułowia, bieżnych, z elementem czworakowania, równowagi;

− Bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Wyraża swoje emocje w sposób werbalny i niewerbalny;

Społeczny obszar rozwoju

− Stosuje zwroty grzecznościowe;

− Współpracuje przy wykonaniu pracy plastycznej;

− Wspólnie tworzy kontrakt grupowy;

Poznawczy obszar rozwoju

− Wskazuje swoją prawą stronę i lewą stronę – 5 latki;

− Rozpoznaje i nazywa sztucznie otrzymane dźwięki;

− Rozróżnia przygrywkę, refren, zwrotkę w piosence;

− Śpiewa piosenkę Dziękuję, proszę, przepraszam;

− Składa w całość obrazek pocięty na części;

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie - 5 latki;

 − Określa czego jest więcej poprzez łączenie w pary elementów – 5 latki;

− Rysuje linie ukośne po śladach a potem samodzielnie;

- Rozwiązuje quiz Czy bawię się bezpiecznie?;

 

Temat globalny: MOJA  DROGA  DO  PRZEDSZKOLA

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w opowieści ruchowej przy muzyce;

− Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, z elementem skoku;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z kółkami do sersa

− Jeździ bezpiecznie na rowerze;

Emocjonalny obszar rozwoju

− Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jesienią;

Społeczny obszar rozwoju

Przestrzega ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu;

− Porządkuje po sobie miejsce zabawy, pracy;

−Dba o zabawki i inne przedmioty w Sali;

− Reaguje na zmiany dynamiczne utworu;

− Rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny, zwierzęta spotykane w parku;

− Wymienia oznaki nowej pory roku – jesieni;

− Wymienia kolory spotykane w przyrodzie jesienią;

− Wykonuje pracę przestrzenną - jesienne drzewo;

− Wie, dlaczego jesienią liście usychają;

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie;

− Łączy owoce i liście w pary; nazywa drzewa, z których pochodzą;

− Śpiewa piosenki o jesieni;

− Wykonuje prace plastyczne z wybranego materiału przyrodniczego;

− Kończy rysować liście i owoce według podanego rytmu;

− Układa kasztany według wzoru narysowanego na tablicy;

− Wie, że łupina chroni nasiono;

− Wie, jak zbudowany jest grzyb;

− Wymienia przedstawicieli grzybów jadalnych i grzybów trujących;

− Uczestniczy w założeniu hodowli dębu;

− Recytuje wiersz Hanny Zdzitowieckiej Gdzie jesteś jesieni?;

 

Temat globalny: IDZIE  JESIEŃ  PRZEZ  …….. LAS, PARK

Fizyczny obszar rozwoju

− Uczestniczy w ćwiczeniach porannych metodą opowieści ruchowej;

− Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową

− Konstruuje różne budowle z wybranych klocków;

Emocjonalny obszar rozwoju

Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jesienią;

Społeczny obszar rozwoju

- Przestrzega ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu;

− Porządkuje po sobie miejsce zabawy, pracy;

−Dba o zabawki i inne przedmioty w Sali;

Poznawczy obszar rozwoju

− Reaguje na zmiany dynamiczne utworu;

− Rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny, zwierzęta żyjące w parku;

− Wymienia oznaki nowej pory roku – jesieni;

− Wymienia kolory spotykane w przyrodzie jesienią;

− Wykonuje pracę  - jesienne drzewo;

− Wie, dlaczego jesienią usychają liście;

− Rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie 5 latki;

− Łączy owoce i liście w pary; nazywa drzewa, z których pochodzą – 5 latki;

− Śpiewa piosenkę Idzie jesień poprzez świat;

− Wykonuje ludziki i stworki z wybranego materiału przyrodniczego;

− Kończy rysować liście i owoce według podanego rytmu;

− Układa kasztany według narysowanego wzoru;

− Wie, że łupina chroni nasiono;

− Wie, jak zbudowany jest grzyb;

− Wymienia przedstawicieli grzybów jadalnych i grzybów trujących;

− Recytuje wiersz Hanny Zdzitowieckiej Gdzie jesteś jesieni?.

 

 

 

 

 

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.