Sówki
Tygryski
Stokrotki
Uśmiechnięte chmurki
Odważne Kotki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Zamierzenia

            Zamierzenia

Kwiecień

Praca rolnika

– wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym

– wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi

– usprawnianie aparatu artykulacyjnego

- utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych)

- rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz umiejętności układania rymów

- rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników

- ćwiczenie słuchu muzycznego

– zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka

– rozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych sytuacjach) liczebnikami w aspek­tach kardynalnym i porządkowym

Dbamy o naszą planetę

-  kształtowanie świadomości ekologicznej

- rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

- ćwiczenie pamięci, prezentowanie wyuczonego wiersza

- poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania
– rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego

– stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położe­niem przedmiotów w przestrzeni

- poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska

-  wzbogacanie słownictwa o nowe słowa, rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska

- poznawanie informacji na temat przejawów działalności ekologicznej człowieka

- rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las

- poznawanie znaczenia nowych słów: ekolog, recykling

- kształtowanie nawyków proekologicznych

Z kulturą za pan brat – jestem kulturalny

- wzbogacenie wiedzy na temat kina, teatru, galerii sztuki

- zapoznanie z zasadami zachowania podczas wizyty w kinie i teatrze

- poznanie wybranych lalek teatralnych

- udział w krótkich inscenizacjach, ćwiczenie umiejętności aktorskich

- wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich i muzycznych

- rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie

- rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych

- wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

– rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały

– wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej

– rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

 Zamierzenia

MARZEC

Nadchodzi wiosna

– kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

– rozpoznawanie znaków synoptycznych

– rozwijanie sprawności manualnej

– rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

– wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat; wzbogacanie słownictwa

– rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokony­wania wyboru odpowiedniej garderoby

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspek­tach kardynalnym i porządkowym
– porównywanie liczebności zbiorów

Wiosna tuż tuż…

– poznawanie właściwości ziemi i piasku

– wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

– zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku

– wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz czytania ze zrozumieniem

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny

– utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku

– rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki)

– wyrabianie reakcji na zmiany tempa

– przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

– przybliżenie efektu odbicia i symetrii

– dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt

– rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej

Wielkanoc –  święta, święta biją dzwony.

– wzbogacanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych

– rozwijanie mowy

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

– kształtowanie poczucia rytmu

– wyrabianie reakcji na określone sygnały

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

– stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położe­niem przedmiotów w przestrzeni

 ZAMIERZENIA  grupa I

Luty 2021r.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka;
 • rozumienie pojęcia czyste powietrze;
 • wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich;
 • poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek;
 • rozumienie pojęć przyrodniczych;
 • ćwiczenia komunikacji w oparciu o piosenkę i wiersz;
 • odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła;
 • doskonalenie spostrzegawczości;
 • kształtowanie poszanowania dla środowiska;
 • rozwijanie doświadczeń sensorycznych;
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych;
 • wdrażanie do przestrzegania reguł;
 • poznanie kolejności działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody;
 • ćwiczenie rozróżniania kolorów;
 • nabywanie gotowości do pomocy rodzicom w sadzeniu i pielęgnacji roślin;
 • rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi;
 • uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach;
 • rozwijanie zainteresowań badawczych;
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego;
 • doskonalenie kompetencji językowych;
 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem;
 • umiejętność postępowania w styczności z ogniem;
 • nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa;
 • ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – harfą;
 • dostrzeganie podobieństw między dźwiękami instrumentów a odgłosami natury;
 • budzenie wrażliwości muzycznej;
 • zdobywanie nowych doświadczeń z materiałem sypkim;
 • rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych;
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką;
 • rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych;
 • kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji;
 • wyrażanie samoekspresji w różnych formach aktywności;
 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników;
 • nabieranie odwagi w kontaktach językowych z ludźmi odmiennej narodowości;
 • nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem;
 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania;
 • umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw;
 • próba rozumienia zjawiska rozchodzenia się fal dźwiękowych;
 • ozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem;
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych;
 • zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowywania maski;
 • czerpanie satysfakcji z zabaw plastycznotechnicznych;
 • poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy;
 • nabywanie odwagi;
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem;
 • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich;
 • nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów;
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
 • ćwiczenie w układaniu, odtwarzaniu rytmów;
 • dostrzeganie zmian charakteru muzyki;
 • dostosowanie ruchów tanecznych do tempa;
 • wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu;
 • pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej;
 • rozwój umiejętności manualnych;
 • doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
 • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 • stwarzanie miłej atmosfery;
 • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
 • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
 • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
 • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
 • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
 • wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
 • budowanie radosnej atmosfery;
 • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
 • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawy z powitanką „Na powitanie” – zabawa ruchowa integrująca grupę;
 • Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.                                   

ZAMIERZENIA grupa I

Styczeń 2021r.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
 • rozwijanie umiejętności aktorskich;
 • odczuwanie wspólnej radości;
 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
 • odczuwanie życzliwości dla innych osób;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
 • dostrzeganie różnic w porach roku;
 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
 • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki;
 • wdrażanie do reagowania na polecenia;
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 • kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych;
 • rozumienie pojęcia rodzina;
 • nazywanie członków rodziny;
 • zacieśnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć;
 • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień;
 • eksperymentowanie z dźwiękiem;
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • ćwiczenie umiejętności na sylaby;
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
 • umiejętność odróżniania pary od jednostki;
 • przybliżanie wartości zabawy w parach;
 • taniec cwałem bocznym po kole;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
 • zgodne współdziałanie w zabawie;
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
 • kształtowanie inwencji twórczej;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
 • nauka unikania zagrożeń;
 • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
 • dbanie o siebie w każdej sytuacji;
 • poznanie własnych możliwości ruchowych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań;
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
 • tworzenie przestrzennych kompozycji;
 • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;

Zadania do codziennej realizacji:

•          Zabawy dowolne w sali:

-zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;

-zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;

-wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;

-zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;

-stwarzanie miłej atmosfery;

-zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.

•          Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:

-indywidualne kontakty N. z dziećmi;

-kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;

-zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;

-wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;

-wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;

-budowanie radosnej atmosfery;

-zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;

-stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

•          Zabawy z Powitanką: Powitanka „Nasza grupa” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.

•          Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.

•          Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.

•          Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

•          Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.     

                                 

ZAMIERZENIA grupa I

Listopad 2020

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
 • uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
 • uwrażliwianie na piękno wsi ;
 • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
 • kształtowanie pojęcia numer domu;
 • uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
 • przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
 • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
 • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
 • rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • budzenie dumy z przynależności narodowej;
 • zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
 • kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
 • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
 • przeliczanie symboli narodowych;
 • rozpoznawanie symboli narodowych;
 • rozbudzanie postaw patriotycznych;
 • wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
 • uwrażliwianie na folklor;
 • nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
 • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
 • umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
 • rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali
 • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
 • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 • stwarzanie miłej atmosfery;
 • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • indywidualne kontakty N. z dziećmi;

-kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;

-zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;

-wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;

-wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;

-budowanie radosnej atmosfery;

- zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;

- stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

 • Zabawy z Powitanką: „My jesteśmy Sówki” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
 • Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijające poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej 

ZAMIERZENIA grupa I 

Październik 2020

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości;
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
 • nabieranie sprawności motoryki małej;
 • rozumienie pojęć mały, duży;
 • kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką;
 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
 • ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;
 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
 • kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
 • czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia;
 • zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
 • wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;
 • nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
 • poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);
 • uwrażliwianie na muzykę;
 • konstruowanie sylwet ptaków;
 • kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu;
 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;
 • uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
 • określenie zasad zdrowego odżywiania;
 • poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
 • zapoznanie się z wyglądem dyni;
 • kształtowanie umiejętności opisywania go słowami;
 • kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
 • dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym;
 • stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody;
 • muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;
 • kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • łączenie pojęć dobry / zły z kolorami;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;
 • wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
 • zdobywanie wiadomości o kapuście;
 • tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;
 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;
 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • poznanie owoców i ich nazw;
 • umiejętność rozróżniania owoców;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;
 • kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 • nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę;
 • zachęcanie dzieci do wspólnych zabaw i dzielenia się zabawkami;
 • zgodne współdziałanie z innymi w zabawie;
 • muzykowanie poznanymi instrumentami;
 • zachęcanie do eksploracji kącika przyrodniczego;
 • zachęcanie do korzystania z kącika plastycznego;
 • budzenie zaciekawienia zabawą innych dzieci;
 • zachęcanie do utrzymywania porządku w sali;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu podczas zabawy;
 • zachęcanie do rozmowy z dorosłym o trudnościach podczas zabawy.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 • Zabawy z Powitanką: „Nasza grupa” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
 • Zabawy przy muzyce; ruchowo-rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie, utrwalanie wiedzy ogólnej.

 

ZAMIERZENIA grupa I

Wrzesień 2020

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie dzieci z N.;
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
 • poznanie wyposażenia łazienki;
 • umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;
 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
 • rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;
 • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
 • stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;
 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
 • rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
 • budowanie poczucia przynależności grupowej;
 • rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;
 • kształcenie słuchu muzycznego;
 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;
 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do wspólnej zabawy;
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;
 • nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;
 • kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;
 • poznanie właściwości piasku;
 • nabywanie umiejętności wykorzystania piasku w zabawach plastycznych;
 • rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;
 • zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;
 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;
 • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;
 • kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;
 • poznanie zawodu lekarza;
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
 • przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;
 • poznanie zawodu strażaka;
 • wzbudzanie szacunku dla pracy strażaka;
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 • poznawanie jej wyposażenia;
 • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami;
 • dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 • stwarzanie miłej atmosfery integrującej grupę;
 • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy;
 • układanie puzzli związanych z tematem dnia.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
 • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
 • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
 • zachęcanie do eksplorowania sali;
 • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
 • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
 • budowanie radosnej atmosfery;
 • utrwalanie nawyku porozumiewania się spokojnym, umiarkowanym głosem podczas zabawy;
 • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
 • stwarzanie warunków do organizowania czasu wolnego;
 • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawy z powitankami: „Witaj” / „Witam cię w przedszkolu”, „Nasza grupa” – wzajemne poznanie się, nawiązanie serdecznego kontaktu.
 • Zabawy ruchowo-rytmiczne przy muzyce – rozwijające motorykę dużą, poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy przez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

 

W każdy poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (uprzejmość, odpowiedzialność).

W każdy wtorek – praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.

W co drugą środę – zajęcia z wykorzystaniem kodowania.

W każdy czwartek – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.                                                                                                                                                                
 

Zamierzenia

MARZEC

Nadchodzi wiosna

– kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

– rozpoznawanie znaków synoptycznych

– rozwijanie sprawności manualnej

– rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

– wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat; wzbogacanie słownictwa

– rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokony­wania wyboru odpowiedniej garderoby

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspek­tach kardynalnym i porządkowym
– porównywanie liczebności zbiorów

Wiosna tuż tuż…

– poznawanie właściwości ziemi i piasku

– wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

– zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku

– wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz czytania ze zrozumieniem

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny

– utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku

– rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki)

– wyrabianie reakcji na zmiany tempa

– przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

– przybliżenie efektu odbicia i symetrii

– dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt

– rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej

Wielkanoc –  święta, święta biją dzwony.

– wzbogacanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych

– rozwijanie mowy

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

– kształtowanie poczucia rytmu

– wyrabianie reakcji na określone sygnały

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

– stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położe­niem przedmiotów w przestrzeni                                                            

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.