Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Zamierzenia

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawczeWyjaśniamy tajemnicę jesiennych liści! - rynekfarb.pl | Rynek Farb

LISTOPAD   2021

grupa V

 

Nasza mała ojczyzna: dziecko: zna nazwę własnej miejscowości; buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat  ilustracji i treści utworu literackiego; wyjaśnia pojęcie: miłość do ojczyzny; uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych – wykonuje demonstrowane ćwiczenia i ruchy w tańcu; nazywa znane miejsca i ulice w swojej miejscowość; wyjaśnia pojęcie: ważna osoba; przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność; rysuje  przy pomocy patyka lub kredy na określony temat; wyjaśnia pojęcie: regiony Polski;

Mój dom – Polska: dziecko: orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni; posługuje się pojęciami; po lewej, po prawej stronie; rozwija słownik czynny; różnicuje głoski w nagłosie wyrazów; układa zagadki na temat dowolnych przedmiotów; wyjaśnia pojęcie patriotyzm; wypowiada się  za pomocą pracy plastycznej; kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem; usprawnia pracę własnych  narządów mowy; wyjaśnia pojęcie stolica kraju; poznaje najważniejsze zabytki i miejsca w Warszawie; aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych; wymawia słowo Polska w różnych językach;

Moje hobby: dziecko: wysłuchuje głoskę e w wyrazach; czyta globalnie wyraz ekran; dokonuje analizy słuchowej wyrazów; buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat treści utworu literackiego; maluje „rosnącymi” farbami; przypomina zasady zachowania w miejscach publicznych; śpiewa piosenkę, różnicuje rytmy 2/4 i 3/4 – ilustruje je ruchem; czyta globalnie nazwy instrumentów: trąbka, flet, pianino, marakasy, bębenek, gitara; rozpoznaje instrumenty; kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;

Ulubione zajęcia: dziecko: czyta globalnie wyrazy: ul, ule; wyodrębnia głoskę u w wyrazach; przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność; stosuje liczebniki porządkowe;  zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie – zanieczyszczenie środowiska; aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych, tanecznych; ustawia elementy od najmniejszego do największego; wypowiada się w formie pracy plastycznej i buduje krótką wypowiedź na temat swojej pracy plastycznej; orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni; kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem; usprawnia pracę własnych narządów mowy; obserwuje zmiany podczas zabawy badawczej; podejmuje próby wyjaśniania zaobserwowanych zmian.


 

 

 

Dziecko zna:

 • pojęcia piękno przyrody, pracowitość;

 • kształtuje pojęcia związane ze zjawiskami przyrodniczymi, obserwuje przyrodę,

 • zasady i normy społecznych w grupie- stosuje zwroty grzecznościowe, rozwiązuje konflikty, właściwe zachowuje się w trudnych sytuacjach, kulturalnie mówi o swoich potrzebach, spokojnie czeka na swoją kolej, podejmuje trudne decyzje służące dobru, przeciwstawia się złu;

 • pojęcia określające kierunki i relację w przestrzeni, kierunki wyznaczania osi ciała – prawa, lewa, obok, pod, nad, przed, za, między

 • Dziecko potrafi :

 • nawiązywać relacji rówieśnicze w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

 • rozwijać sprawności motoryczną i współpracę w grupie;

 • kształtować orientację w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • rozwijać umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;

 • kształtować umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

  Dziecko rozwija:

 • słownik w zabawach słowotwórczych;

 • umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

 • percepcję wzrokową poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • percepcję słuchową poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

 • pamięć słuchową poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

 • sprawność manualną i kreatywności oraz inwencję twórczą podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

 • myślenie logiczne w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;

 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;

 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;

 • zestaw ćwiczeń porannych nr 3, 4;

 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 ,4;

 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;

zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawczeWyjaśniamy tajemnicę jesiennych liści! - rynekfarb.pl | Rynek Farb

WRZESIEŃ 2021

grupa V

 

W przedszkolu: DZIECKO: zwraca się do kolegów po imieniu; uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych – wykonuje demonstrowane ćwiczenia i ruchy w tańcu; buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji; wyjaśnia pojęcie koleżeńskość; posługuje się narzędziami do rysowania; ozdabia postać zgodnie z instrukcją; rysuje postać; współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania  ćwiczeń gimnastycznych, opowiada o swoich wakacjach; rozpoznaje krajobrazy i ich cechy charakterystyczne; układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie; posługuje się słownictwem związanym z orientacją przestrzenną: przede mną, za mną, z prawej strony, z lewej strony, pod, nad; stosuje zasady kulturalnego zachowania się i używa słów: proszę, przepraszam, dziękuję

Nasze przedszkole: dziecko: poznaje pracę architekta i urbanisty; dokonuje analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów; różnicuje głoski w nagłosie wyrazów; usprawnia pracę narządów mowy; określa położenie różnych obiektów, posługuje się pojęciami: po lewej stronie, po prawej stronie; wodzi palcem po wzorze i odtwarza go graficznie;  doskonali umiejętność rozplanowania elementów rysunku na kartce; dokonuje analizy sylabowej imion dzieci z grupy; różnicuje prawą i lewą stronę ciała;  określa położenie przedmiotów w przestrzeni; czyta napisy globalne oznaczające nazwy pomieszczeń w przedszkolu; poznaje imiona pracowników przedszkola i pełnione przez nich funkcje; wyjaśnia, czym zajmują się poszczególni pracownicy przedszkola; poznaje utwory muzyki klasycznej; przelicza w zakresie 6; poznaje zasady działania atramentu sympatycznego

Jestem bezpieczny: DZIECKO: ćwiczy spostrzegawczość wzrokową – odszukuje takie same ukryte przedmioty; rozpoznaje figury geometryczne, nazywa je i wskazuje; kontynuuje rozpoczęte rytmy, przekłada rytm na ruch i dźwięk; rozwija słownik czynny, odczytuje symbole przedstawione na znakach drogowych i opowiada własnymi słowami ich znaczenie; bierze udział w układaniu gry ściganki; rysuje po  śladzie; porusza się po planszy do kodowania zgodnie z instrukcją; czyta globalnie wyrazy: ulica, znak, zebra, stop, sklep, apteka; dzieli wyrazy na sylaby; usprawnia pracę narządów mowy

Pomocna dłoń: DZIECKO: odgrywa scenki z baśni; poznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu; rysuje po  śladzie; czyta globalnie wyraz aparat; wyodrębnia głoskę a w wyrazach; wycina po śladzie i składa obrazek z części; układa ciąg cyfr według wzoru; zna numer alarmowy 112 i odczytuje go globalnie; podaje numery alarmowe służb ratowniczych; przelicza znaki i symbole oraz koduje; argumentuje swoje zdanie; rysuje strażaka zgodnie z kodem; kreśli na piasku numery alarmowe; wyraża swoje emocje dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy inscenizowanej

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

CZERWIEC

grupa IV

 

LATO – CZAS ZABAWY - dziecko: opowiada o tym, co robią osoby przedstawione na obrazku; wyjaśnia, czy różnice w wyglądzie mają wpływ na jakość wspólnej zabawy; rozumie pytanie N., odpowiada na nie używając słów: I am… , pokazuje sylwetę z emocją, która obrazuje jego nastrój; ubiera się adekwatnie do pogody, pomaga ubierać się młodszym kolegom/koleżankom; integruje się z rówieśnikami w zabawie; poznaje wybrane słowa określające w języku angielskim emocje: radość, szczęście – happy, smutek – sad, złość – angry, strach – scared śpiewa piosenkę, ilustruje jej słowa ruchem; nawiązuje relacje z rówieśnikami, szanuje ich odmienność; dobrze bawi się w Dniu swojego święta, integruje się ze społecznością przedszkolną; wymienia pory roku, wskazuje obrazki przedmiotów, ubrań, zjawisk pogodowych pasujących do danej pory roku; opisuje wygląd wybranych letnich owoców, podaje ich nazwy; koloruje wybrany czerwony owoc farbami lub kredkami, stara się dokładnie i starannie wykonać pracę;

KOLOROWE LATO - dziecko: obserwuje kwiaty i motyle w ogrodzie przedszkolnym; samodzielnie rysuje motyla i go ozdabia; naśladuje ruch skrzydeł motyla; ogląda ilustracje przedstawiające cykl rozwojowy motyla; uczestniczy w opowieści ruchowej, ilustruje ruchem jej treść; wykleja wzór do Kącika Dobrego Startu, wykorzystując różne faktury; uczy się na pamięć pierwszej zwrotki i refrenu piosenki „Pszczółki”; układa i przykleja na kartkę ilustrację pszczoły rozciętą na 4 części; wyjaśnia na czym polega praca pszczelarza i skąd się bierze miód; próbuje różnych rodzajów miodu; uczestniczy w zabawie ruchowej; gra na instrumencie podczas refrenu (grzechotka, bębenek, janczary, klawesyn); wypycha z wyprawki elementy łąki, układa je na zielonym tle, tworząc swoją wyjątkową łąkę;

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE - dziecko: wypowiada się na temat podróżowania pociągiem; wyjaśnia znaczenie słów: tor, szyna, peron, wskazuje pojazdy poruszające się po torach; rysuje małe i duże koła w powietrzu; układa ze sznurków tory kolejowe; poznaje słowa w języku angielskim: skakanka – a jumping rope, rower – a bike, piłka – a ball, hulajnoga – a scooter, latawiec – a kite, rolki – rollers; nakleja wiaderka w tabeli zgodnie z kodem obrazkowym; rysuje falę po śladzie; formuje babki z piasku, eksperymentuje starając się, aby jego babki były najładniejsze i najbardziej oryginalne; bawi się w sposób dowolny balonami;

DO WIDZENIA! - dziecko: poznaje nowe słowa w języku angielskim ryba – a fish, rekin – a shark; ozdabia kolejne serce i przykleja je na „roślinie wartości”; opisuje ilustracje przedstawiające charakterystyczne krajobrazy Polski (morze, góry, jeziora); wypowiada się na temat zasad bezpieczeństwa podczas pobytu nad morzem; uczestniczy w zabawie naśladowczej; tworzy wakacyjną pocztówkę według własnych pomysłów, korzystając ze wszystkich dostępnych materiałów i przyborów plastycznych.

DZIECIOM I ICH BLISKIM ŻYCZYMY ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

MAJ

grupa IV

 

MÓJ PRZYJACIEL – dziecko: wykonuje sowę wg instrukcji N.; manipuluje wskazanym przez N. przedmiotem, rozumie określenia: na, pod, obok itp. rozwiązuje zagadkę słowną; opisuje wygląd różnych sów; wyjaśnia, dlaczego sowa uważana jest za symbol mądrości; naśladuje „pohukiwanie” sowy; nawiązuje relacje z rówieśnikami, szanuje ich odmienność; porządkuje salę po zakończonej zabawie, zgodnie współpracując z innymi przedszkolakami; opowiada o tym, z kim czyta w domu i jakie lubi książki; rozwiązuje zagadkę, podaje pierwszą sylabę swojego imienia; naśladuje ruchem zachowanie różnych postaci z bajek; układa figury geometryczne według instrukcji słownej N, rozumie polecenie: z prawej, z lewej strony; wyróżnia pierwszą głoskę w nazwach różnych przedmiotów; zapamiętuje ułożenie czterech obrazków, potrafi wskazać zmianę w tym ułożeniu.

BAJKI, BAŚNIE LEGENDY – dziecko: buduje domki z dostępnego tworzywa przyrodniczego; układa opowieść inspirując się wylosowanymi obrazkami; powtarza kolejne czynności za N.; słucha bajki czytanej przez N., odpowiada na pytania dotyczące jej treści; rozciera plastelinę, wypełniając cały kontur obrazka; ogląda uważnie encyklopedię, wspólnie z nauczycielem szuka wybranych haseł; układa matematyczne rytmy z dowolnych przedmiotów; uczestniczy w dyskusji, wyjaśnia jak można dbać o książki; projektuje własną zakładkę do książki, ozdabia ją w sposób dowolny, kolorową wydzieranką; naśladuje różnych bajkowych bohaterów; próbuje zdmuchnąć różne przeszkody.

RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA – dziecko: podaje przeciwieństwa do usłyszanych zwrotów; opowiada o swojej rodzinie  (określa liczbę jej członków, mówi, co lubi robić z mamą, a co z tatą…); samodzielnie układa życzenia dla swojej mamy;     wydziera paski z papieru;     przelicza oczka wyrzucone na kostkach, układa tyle kwiatów, ile wskazuje liczba oczek na kostkach; rysuje tyle płatków, ile wyrzuciło oczek na kostce; śpiewa piosenkę, naśladuje granie na wybranych instrumentach; bawi się w kącikach zainteresowań, wchodzi w role; nawleka na sznurówkę tyle korali, ile wyrzuciło oczek na kostkach; formułuje propozycje życzeń dla mamy; nawleka korale na sznurek, zgodnie współpracuje ze swoim partnerem.

JA I MOI BLISCY – dziecko:  wałkuje plastelinę, wykleja nowy wzór – kopertę; śpiewa piosenkę i wodzi palcem po wzorze z plasteliny; rysuje ołówkiem kopertę, uzupełnia kartę pracy; słucha uważnie wiersza, odpowiada na pytania N. dotyczące jego treści; maluje farbami akwarelowymi, używa niewielkiej ilości wody do opłukania pędzelka;przykleja elementy, racjonalnie gospodaruje klejem starając się zachować estetykę pracy; wykonuje ilustrację ruchową do piosenki; łączy prezent z odpowiadającym mu pudełkiem.

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo:

a small book [e smol buk] - mała książka                                        

a big book [e big buk] - duża książka

an apple [en apl] - jabłko                                                                       

a pear [e piar] - gruszka                                                                        

a mother [e mader] - mama                                                        

a father [e fader] – tata

a plum [e plum] – śliwka

a grandmother [e grandmader] - babcia                                        

a grandfather [e grandfader] - dziadek                                             

a sister [e sister] - siostra                                                               

a brohter [e broder] - brat                                                            

a uncle [e ankl] - wujek                                                              

an aunt [en aunt] - ciocia

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

MARZEC

grupa IV

MALI ODKRYWCY - dziecko: - ogląda swoje linie papilarne przez szkło powiększające; odbija pomalowane węglem palce na taśmie klejącej; ogląda odcisk palca i porównuje go z wyglądem palca;          układa ze sznurków kwadrat, chodzi po jego obwodzie bosymi stopami, jednocześnie śpiewając piosenkę; słucha ważnie wiersza, odpowiada na pytania N. dotyczące jego treści; rozpoznaje narządy zmysłów i podaje ich nazwy; wskazuje narząd zmysłu, z pomocą którego można „zbadać” przedmioty wskazane przez N.; wskazuje na swoim ciele wymieniony przez N. narząd zmysłu; koloruje to co intensywnie pachnie i otacza pętlą narząd zmysłu odpowiedzialny za czucie zapachów; słucha ciekawostek na temat narządów zmysłów u różnych zwierząt; rozwiązuje zagadki sensoryczne, wykorzystując tylko jeden zmysł; cichym głosem śpiewa wybrane fragmenty piosenki na głoskach a i m oraz sylabie ci;

TAJEMNICE ŚWIATA – dziecko: sprawdza jak wygląda odbicie w lusterku różnych przedmiotów, wyciąga własne wnioski z obserwacji; łączy przedmiot z jego cieniem; chętnie uczestniczy w zabawie, czerpie z niej radość; wykleja wzór do Kącika Dobrego Startu, wykorzystując różne faktury;  rysuje wzór palcem na białej kartce; dorysowuje paczki na ilustracji strychu; wymienia elementy tworzące Układ Słoneczny (gwiazdy w tym Słońce, Księżyc, planety); wyjaśnia pojęcie „gwiazdozbiór”, wie, że tworzą go gwiazdy; układa na dywanie Wielki Wóz i dowolne konstelacje z gwiazd  wypchniętych z wyprawki; koloruje gwiazdy i przelicza narysowane na nich kropki; przykleja nalepki w dowolnych miejscach na karcie, tworząc własny gwiazdozbiór; rozwiązuje zagadkę obrazkową; słucha uważnie wiersza, odpowiada na pytania N. dotyczące jego treści; wyjaśnia kim jest astronauta; uczestniczy w zabawie fonacyjnej, naśladuje różne dźwięki; wykonuje rakietę wg instrukcji N., nakleja koła i paski bibuły na rolkę po ręczniku papierowym;

NADCHODZI WIOSNA – dziecko: wskazuje oznaki wiosny; czerpie radość z bezpośredniego obcowania z budząca się przyrodą; opisuje wygląd wybranych, wiosennych kwiatów chronionych; łączy w pary pasujące do siebie przedmioty; wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją N., przecina waciki na połowę, dorysowuje łodygę i liście do swojego kwiatka; opisuje wiosenną pogodę, wymienia jej elementy; uczestniczy w zabawie matematycznej, przelicza oczka na kostce; cierpliwie czeka na swoją kolej w zabawie; rytmicznie maszeruje, podczas muzycznej pauzy wykonuje określone gesty; rysuje garnek po śladzie, starając się nie wychodzić za linię; rysuje wybrane symbole pogodowe określoną liczę razy; opowiada co widzi na zdjęciach, koloruje ramki wybranych zdjęć; dzieli na sylaby nazwy wiosennych symboli; wykonuje ćwiczenia zaproponowane przez rówieśników; śpiewa wymyśloną przez siebie piosenkę; rozpoznaje dźwięki i wskazuje ich źródło; podaje nazwy części garderoby na ilustracji, określa ich zastosowanie;

WIOSNA TUŻ-TUŻ – dziecko: wyjaśnia pojęcie „wieś”; naśladuje głosy wymienianych w zabawie zwierząt; opisuje wygląd wsi dawniej i dziś na ilustracjach; naśladuje głos wylosowanego zwierzęcia; opisuje wygląd różnych wiejskich pojazdów (traktor, kombajn itp.); reaguję zmianą wykonywanego ruchu na zmianę dźwięku instrumentu; segreguje zwierzęta na obrazkach, biorąc pod uwagę liczbę ich nóg; układa obrazki zwierząt obok ich domów; wciela się w różne zwierzęta; opowiada co przedstawiają ilustracje; odnajduje na dwóch ilustracjach powtarzające się zwierzęta i je zaznacza; podaje nazwy figur geometrycznych i je i przelicza; lepi z plasteliny wybrane zwierzęta z wiejskiej zagrody; na właściwy sygnał naśladuje jazdę konną lub jazdę traktorem.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo

a head [hed]- głowa                                                                                

a knee [niii]- kolano                                                                           

a shoulders [szolders] - ramiona                                                                      

a toe [toł]- paluch                                                                             

a body [doby]- ciało

a sun [san] - słońce                                                                                  

a moon [mun] - księzyć

a star [star] - gwiazdka

a sun [san]- słońce                                                                                          

a rain [rain]- deszcz                                                                                   

a lightning [lajtning]- błyskawica                                                                       

a pig [pig] - świnia                                                                     

a cow [kał] - krowa                                                                       

a hen [hen] - kura                                                                              

a duck [dak] - kaczka

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

LUTY

grupa IV

 

SIŁY PRZYRODY – dziecko: wyjaśnia pojęcie „odpowiedzialność” i podaje przykłady sytuacji,  których jest „odpowiedzialne”; bierze udział w zabawie ruchowej; opowiada o swoich odczuciach; opowiada o tym, co znajduje się na ilustracji; ocenia zachowania dzieci na ilustracjach i przykleja odpowiednią buźkę – smutną (gdy zachowanie jest niewłaściwe) lub uśmiechniętą (gdy jest dobre); wyjaśnia w jaki sposób możemy oszczędzać wodę; zgodnie bawi się z rówieśnikami, zwraca uwagę na ich potrzeby; dba o przedmioty, którymi się bawi; odpowiada na pytania N.; rozpoznaje sytuacje niebezpieczne dla dziecka; podaje nazwy zawodów związanych z dbaniem o nasze bezpieczeństwo (strażak, nauczyciel, pielęgniarka, lekarz, żołnierz, policjant); bawi się przy piosence; zgodnie z rówieśnikami porządkuje salę po skończonej zabawie; stara się być pomocne; przelicza elementy w zakresie 6; przekształca kroplę wody z papieru w przedmiot, roślinę lub zwierzę; przelicza i zapamiętuje usłyszane dźwięki.    

CZTERY ŻYWIOŁY – dziecko: wypowiada się na temat ognia i szkód, które może wyrządzić w lesie; ozdabia  kolejne serce i przykleja je na „roślinie wartości”; uczestniczy w zabawie ruchowej; odnajduje i nazywa różnice miedzy dwoma obrazkami; dmucha na pasek bibuły w sposób wskazany przez N.; roluje plastelinę w wałeczki; wyjaśnia, jak gasi się ogień, zna numer do straży pożarnej 998; wie, kim jest sejsmolog, geolog lub meteorolog; poprawnie odczytuje symbole i układa zakodowany rytm; rozpoznaje żywioł narysowany na obrazku;

WIELKA WYPRAWA – dziecko: opisuje wygląd pojazdów używanych dawniej, np.: kareta; określa miejsce położenia pojazdu na płaszczyźnie; podaje rozwiązania zagadek słownych, dzieli nazwy pojazdów na sylaby; ocenia metodą „na oko” liczbę elementów w zbiorze, stosując pojęcia więcej – mniej; przelicza pojazdy; klasyfikuje pojazdy według określonych cech; podaje nazwy pojazdów przedstawionych na ilustracjach; rysuje określone symbole pod ilustracjami pojazdów, uwzględniając ich specyfikę, np.: fale pod pojazdami pływającymi; nakleja chmurę przy ilustracjach pojazdów latających; wyznacza oś symetrii na kratownicy i układa symetryczny obrazek; rysuje swój wymarzony pojazd i opowiada o nim; obrysowuje kontury dowolnych pojazdów i je wycina; rytmicznie podaje kamyk osobie stojącej obok; układa rytm z papierowych pojazdów, zgodnie współpracując z rówieśnikami; otacza pętlą figury geometryczne tworzące żaglówkę, przelicza je; samodzielnie zakłada kurtkę i zapina ekspres; układa łódź z pasków papieru według instrukcji N.; samodzielnie buduje łódkę z prostych elementów i wprawia ją w ruch swoim oddechem; rozpoznaje pojazdy i sprawnie wykonuje polecenia N. w zabawie; wykorzystuje w czasie zabaw dowolnych różne materiały plastyczne, tworząc niepowtarzalne prace;

NASZE PODRÓŻE – dziecko:  rozpoznaje wybrane monety i banknoty; precyzyjnie wkłada monety do „skarbonki”, używając chwytu pęsetkowego; śpiewa piosenkę, jednocześnie wystukując jej rytm dwiema piąstkami; rozpoznaje kwadrat; układa kwadrat ze sznurówek i chodzi po nim; uzupełnia kartę pracy, rysując kwadratowe okno; rozwiązuje zagadki słowne; opisuje ananasa (wygląd, smak); dzieli nazwy wybranych owoców egzotycznych na sylaby; bierze udział w zagadkach sensorycznych i rozpoznaje owoce po smaku; wyciąga wnioski z eksperymentu; lepi z plasteliny dowolne egzotyczne owoce, zachowując ich naturalną kolorystykę; stara się panować nad swoimi emocjami w zabawie; słucha przygotowanych przez N. ciekawostek o zwierzętach mieszkających w Afryce; klasyfikuje zwierzęta ze względu na wybraną cechę; maluje papierowy talerzyk; przykleja elementy lwiego pyska i grzywy do papierowego talerzyka

 

10.02.2021 roku dzieci bawią się

na balu u KRÓLOWEJ ZIMY !!

 

Słownictwo języka angielskiego:

earth [erf] - ziemia                                                            

water [łater] - woda                                                            

fire [fajer] - ogień                                                                 

air - [eir] – powietrze

go [goł] - iść                                                                             

stop [stop] – stop

car [kar] - samochód                                                         

bus [bas] autobus                                                               

plane [plejn] – samolot

boat [bołt] - łódka                                                             

lion [lajon] - lew                                                                  

tiger [tajger] - tygrys                                                       

elephant [elefant] - słoń                                                 

giraffe [dżiraf] - żyrafa                                                    

monkey [monki] - małpa                                                     

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

STYCZEŃ

grupa IV

 

Naklejka na szybę drukowana na folii szronionej bałwan 1 - Sklep NaklejkomaniaPŁYNIE CZAS: dziecko: nawiązuje spontaniczne relacje z innymi dziećmi w czasie zabawy; dokładnie myje i wyciera dłonie; słucha z uwagą wiersza i odpowiada na pytania N.; wypowiada się  na temat potrzeby niesienia pomocy ludziom starszym; opowiada o sposobach spędzania czasu ze swoim dziadkiem lub babcią; rozcina obrazek wzdłuż linii; układa obrazek z części i przykleja go na kartce; podejmuje próby samodzielnego ubierania i zdejmowania odzieży wierzchniej; lepi i przelicza kule śniegowe; skacze obunóż; odpowiada na pytania N.; próbuje nazwać odczuwane emocje; opowiada o sobie na forum grupy; zwija wełnę w kłębek; stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej; porządkuje salę po zakończonej zabawie, wybiera rysunki/zdjęcia czynności wykonywanych rano, w południe, wieczór, noc; wspólnie z dziećmi układa historyjki obrazkowe przedstawiające pory dnia i typowe dla nich czynności;

MŁODSI I STARSI: dziecko: obserwuje zachowania ludzi starszych, wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń; przestrzega zasad poruszania się poza przedszkolem; opowiada wymyśloną bajkę o staruszce; nawleka na sznurówkę korale w kolorach wskazanych przez N.; układa spersonalizowane życzenia dla swojej babci i dziadka lub innej bliskiej osoby; zapina guziki; wypowiada się na temat czynności, które można robić z dziadkami; wykonuje improwizację taneczna do piosenki; otacza pętlą po dwa serca; rysuje serca po śladach; koloruje drugie serce po lewej stronie na czerwono; przelicza, dodaje i odejmuje na konkretach; segreguje serca według jednej cechy; wykonuje zaproszenie dla babci i dziadka; wykleja serce kulkami z bibuły;

SPORT TO ZDROWIE: dziecko: segreguje ilustracje odzieży zimowej i letniej; rysuje elementy zimowej i letniej pogody; podejmuje próby samodzielnego zapinania ekspresu kurtki; ubiera się adekwatnie do pogody na zewnątrz; podejmuje próby samodzielnego wiązania butów; próbuje samodzielnie zawiązać szalik; prezentuje ruchem i gestem określone dyscypliny sportowe; słucha z uwagą wiersza i odpowiada na pytania N.; uważnie słucha i pokazuje ruchem tekst opowieści; układa papierową kulę: przed sobą, za sobą, obok siebie, między nogami, na głowie, nad głową, na krześle, na stole, pod krzesłem, obok kolegi/koleżanki; tworzy zbiory o określonej liczbie elementów; określa, gdzie jest więcej, a gdzie mniej papierowych kul; reaguje na sygnał dźwiękowy; przerzuca kule z ręki do ręki; wycina narysowaną na kartce kulę śniegowe; ubiera się zgodnie z pogodą na zewnątrz; przestrzega reguł gier i zabaw ruchowych; ze spokojem przyjmuje przegraną w zabawie; koduje drogę na kratownicy; wskazuje właściwie kierunki; liczy kule śniegowe;

DBAM O ZDROWIE: dziecko: bierze udział w zabawie tematycznej „W aptece”; używa słów grzecznościowych; przełamuje swoją nieśmiałość w nowej sytuacji; przy wsparciu N. zakupuje medykamenty do kącika lekarskiego w przedszkolu; wypowiada się na temat tego, jak dbać o higienę; dzieli na sylaby nazwy przedmiotów służących do zachowania czystości; wskazuje części ciała; używa sztućców podczas jedzenie; zachowuje estetykę spożywania posiłków; wypowiada się na temat tego, jak zachować zdrowie; nalepia uśmiechnięte buzie na zdjęciach, które przedstawiają zdrowy styl życia;

 

Słownictwo języka angielskiego:

sun [san] - słońce                                                                  

moon [muun] - księżyc

tall [tol] - wysoki                                                              

short [szort] - niski

frozen [frołzen] - zamrożony

doctor [e doktor] - doktor                                                 

dentist [e dentist] - dentysta                                        

nurse [e nars] - pielęgniarka

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

GRUDZIEŃ

 

grupa IV

 

Zdjęcie Choinka, Mikołaj, Prezenty, Renifer

 

NADCHODZI ZIMA: dziecko: wypowiada się na temat sytuacji (przedstawionej na ilustracji) związanej z oczekiwaniem na swoją kolej podczas zgłaszania się do odpowiedzi; uzupełnia ilustrację odpowiednimi nalepkami; układa dowolny obrazek z kawałków różnych materiałów, nadaje tytuł swojej pracy; stara się nazwać emocje towarzyszące długiemu oczekiwaniu; podejmuje właściwy sposób na rozładowanie napięcia w sytuacji czekania na swoją kolej; opisuje pogodę za oknem; umieszcza symbole pogodowe na przedszkolnym kalendarzu pogody; układa ze sznurków owal i usta (w uśmiech lub smutek); słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania N.; prawidłowo używa pojęć: duży, mały; układa rytmy z sylwet śnieżynek; wykonuje polecenia ruchowe; tworzy zbiory śnieżynek

CORAZ ZIMNIEJ: dziecko: improwizuje, próbuje naśladować zachowania i odczucia bohaterów opowiadania; podejmuje próby wiązania supełków; wykleja sylwetę ptaka wydartymi wcześniej niewielkimi kawałkami gazety; rzuca kłębek; zwija rozwinięty kłębek wełny; wykleja wzór do  Kącika Dobrego Startu, wykorzystując różne faktury; określa, w którym karmniku jest najmniej/najwięcej ptaków; dokleja ptaki tak, aby w karmnikach było ich po tyle samo; samodzielnie ubiera się do wyjścia na dwór; nuci dowolną melodię na sylabie la oraz na różnych zgłoskach, naśladując dźwięki ptaków;

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA: dziecko: wypowiada się na temat choinki i jej zdobienia przed świętami; odgaduje nazwę ozdoby, którą opisuje słowami N.; wypowiada się na temat przygotowań do świąt Bożego Narodzenia; naśladuje ruchem i gestem niesienie paczki o różnej wielkości i ciężarze; rysuje bombkę po śladzie; projektuje i wykonuje ozdobę na choinkę z różnych materiałów; rysuje po śladzie bombki różnego kształtu; wycina z gazetek reklamowych ilustracje przedstawiające zabawki/przedmioty, które chciałyby otrzymać w prezencie od Mikołaja lub którymi chciałyby obdarować bliskich;

WESOŁYCH ŚWIĄT!: dziecko: rysuje wzór palcem w powietrzu oraz kredką na karcie pracy; koloruje obrazek; rysuje prezenty lub przykleja obrazki wycięte z kartek świątecznych lub czasopism; słucha z uwagą wiersza, odpowiada na pytania N.; ocenia długość łańcuchów, używając słów: długi, krótki, średni; mierzy długości łańcuchów w nietypowy sposób, np. za pomocą kroków, dłoni; wspólnie z innymi dziećmi mierzy łańcuchami różne osoby i przedmioty; rysuje kreskę obok najdłuższego łańcucha na ilustracji; rysuje kropkę obok najkrótszego łańcucha na ilustracji; uzupełnia tabelę z bombkami zgodnie z kodami; mierzy linijką kredki; skleja paski kolorowego papieru, tworząc oczka łańcucha

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

LISTOPAD

 

grupa IV

NASZA MAŁA OJCZYZNA – DZIECKO: samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne; słucha z uwagą opowiadania i Odpowiada na pytania N.; wypowiada się na zadany temat; układa polską flagę z białych i czerwonych kartek; wykleja brakujące elementy ilustracji; tłumaczy, w jakie dni wywieszamy flagę; rozpoznaje polską flagę; uczestniczy w zabawach w ogrodzie przedszkolnym; podaje angielskie nazwy kolorów na flagach innych państw; przelicza dowolne elementy; wykonuje improwizację malarską do dowolnego utworu muzyki poważnej; reaguje ruchem na sygnał słowny; stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej i w ogrodzie; porządkuje salę po zakończonej zabawie; wypowiada się na temat swojego miejsca zamieszkania; ze spokojem przyjmuje swoją porażkę; przestrzega zasad poruszania się drogą; buduje z klocków swój wymarzony dom; opisuje różne domy przedstawione na ilustracjach; układa z pasków papieru dom.

MÓJ DOM ‒ POLSKA – DZIECKO: rytmicznie wodzi palcem po wzorze, jednocześnie śpiewając piosenkę; rysuje wzór palcem na plecach kolegi, w powietrzu oraz na karcie pracy; podaje nazwę stolicy Polski; słucha z uwagą wiersza i odpowiada na pytania N.; inscenizuje wiersz wraz z rówieśnikami; recytuje tekst wiersza; wypowiada się na temat wyglądu herbu Warszawy; przełamuje swoją nieśmiałość podczas zabawy integracyjnej; zwraca się do rówieśników po imieniu; śpiewa tekst poznanego w ciągu dnia wiersza; układa puzzle przedstawiające Syrenkę; wciela się w bohaterów  „Legendy o Syrence Warszawskiej”; odtwarza zapamiętane ruchy do podanych sekwencji obrazkowych; przelicza oczka na kostce.

MOJE HOBBY – DZIECKO: buduje z materiału przyrodniczego różne kompozycje; wymyśla jakieś zdanie lub całe opowiadanie do wylosowanego obrazka; dzieli nazwy zwierząt domowych na sylaby, podając ich liczbę; naśladuje ruchem zwierzęta; wypowiada się na temat zwierząt domowych przedstawionych na ilustracjach; opowiada o swoich pupilach; koncentruje uwagę podczas zabawy skocznej; odszukuje cienie zwierząt; podaje nazwy figur: koło, kwadrat; układa rytm z kół i kwadratów; dodaje i odejmuje, wykorzystując do tego liczmany; układa ilustracje w porządku przyczynowo-skutkowym; określa przyczynę i skutek danej sytuacji.

ULUBIONE ZAJĘCIA – DZIECKO: uczestniczy w zabawach, przestrzegając ich reguł; bada kierunek i siłę wiatru wstążką z bibuły; „łapie” wiatr w foliową torebkę; opisuje wiatr i wymyśla przykłady jego działania (obecności); wskazuje wśród zgromadzonych przedmiotów te,  które wiatr może unieść; dmucha na przedmioty, próbując wprawić je w ruch; prawidłowo artykułuje głoskę „sz”; maluje farbami wybrany instrument lub wykleja go dostępnymi materiałami; poprawnie trzyma w dłoni pędzel, kredkę; zgodnie współpracuje z innymi dziećmi w grupie podczas wykonywania pracy plastycznej; dzieli się materiałami plastycznymi z innymi.

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

PAŹDZIERNIK

grupa IV

 

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT: dziecko: ze spokojem rozstaje się z rodzicami przed wejściem do sali przedszkolnej; nawiązuje spontaniczne relacje z innymi dziećmi w czasie zabawy; śpiewa i inscenizuje powitankę; i lustruje rymowankę ruchem; aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych; dokładnie myje i wyciera dłonie; samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne; słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania N.; wypowiada się na temat pracowitości wybranych zwierząt; układa puzzle; współpracuje z rówieśnikami; zwinnie i precyzyjnie podaje przedmioty; wypowiada się na wskazany temat; nakleja czerwoną kropkę na obrazkach przedmiotów, które powinny znaleźć się w koszu na śmieci; obserwuje przyrodę, wypatrując pracę zwierząt; liczy owady; porównuje liczbę elementów w obu zbiorach (ulach); prawidłowo wykonuje ćwiczenia aparatu mowy; śpiewa rymowankę; pokazuje ruchem i gestem czynności związane ze sprzątaniem i pracą; stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej;

 

JESIENNA PRZYRODA: dziecko: nawiązuje spontaniczne relacje z innymi dziećmi w czasie zabawy swobodnej; śpiewa i inscenizuje powitankę; masuje rówieśnika zgodnie ze słowami rymowanki;  aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych; dokładnie myje i wyciera dłonie;  zachowuje poprawną postawę przy stole; segreguje ilustracje ptaków na zimujące i odlatujące do ciepłych krajów; rysuje ścieżki od zwierząt do pożywienia; zbiera dary jesieni do kącika przyrody; opowiada wymyśloną historię o zwierzętach; dzieli na sylaby nazwy zwierząt i określa ich liczbę w danym słowie; wykonuje pracę plastyczną; operuje liczebnikami 1-–3 w języku angielskim; rysuje jeża z kropli deszczu;  koloruje rysunek jeża; rozcina i składa rysunek jeża;

 

KOSZYK PANI JESIENI: dziecko: opisuje wygląd owoców egzotycznych; rysuje kreski w figurach; wykonuje masaż na plecach rówieśnika zgodny z tekstem rymowanki; reaguje ruchem na sygnał dźwiękowy i słowny; słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania N.; opowiada o zmianach zachodzących w lesie i sadzie podczas jesieni; rysuje po śladzie ilustracje drzewa; wskazuje drzewo niższe i wyższe; przelicza owoce; nakleja koszyk obok ilustracji drzewa, na którym rośnie więcej owoców; podejmuje samodzielne próby ubierania się w odzież wierzchnią i rozbierania się z niej; ustala kolejność zdarzeń; posługuje się angielskim nazewnictwem podstawowych owoców;

 

SKARBY JESIENI: dziecko: układa historyjkę obrazkową „od nasionka do pietruszki”; określa części nadziemne i podziemne warzyw;  podaje nazwy warzyw na  grządce; nakleja brakujące części warzyw; obserwuje przyrodę;  w dowolny sposób śpiewa wymyślone zdanie o pietruszce; wykonuje sekwencje ruchowe; pomaga w wyborze najbardziej uprzejmych dzieci w minionym tygodniu; odgrywa scenki; opowiada historię; gra na grzechotce pod kierownictwem N., odszukuje pary tak samo brzmiących instrumentów; zaprasza rówieśników do wspólnych zabaw; porządkuje salę po zakończonej zabawie.

 

Słownictwo - języka angielskiego

Przewodnik

"Planeta dzieci"

Słownictwo
str. 81 "Kolorowe listki"

czerwony liść - red leaf [red lif]     

zielony liść - green leaf [grin lif]                                           

żółty liść - yellow leaf [jeloł lif]                     

 brązowy liść - brown leaf [braun lif]

str. 84 "Krążą liśćie kolorowe" j.w.
str. 91 "Ile kropek ma muchomor"

jeden - one [łan}                                     

dwa - two [tu]                                                                  trzy - three [tri]                                                            cztery - four [for]                                                                       

pięć - five [fajw]

str. 102 "Policz orzechy w dziupli"

jeden - one [łan}                                                

dwa - two [tu]                                                                  trzy - three [tri]                                                            cztery - four [for]                                                                            

pięć - five [fajw]                                             

sześć - six [six]                                           

siedem - seven [sewen]                               

osiem - eight [ejt]                                 

dziewięć - nine [najn]                                  

dziesięc - ten [ten]

str. 116. "Jabłko, gruszka śliwka"

jabłko - apple [appl]                             

gruszka - pear [pir]                                   

śliwka - plum [plam]

str. 129 "Warzywne memory"

pomidor - tomato [tomejto]         

ogórek - cucumber [kjukamber]          

marchewka - carrot [karot]                  

ziemniak - potato [potejto]                          

pietruszka - parsley [parslej]


 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

WRZESIEŃ

grupa IV

 

W PRZEDSZKOLU – dziecko: podejmuje samodzielną aktywność poznawczą; śpiewa i inscenizuje powitankę; nazywa kolegów; zapamiętuje ich imiona; integruje się z grupą rówieśniczą; przełamuje nieśmiałość w stosunku do rówieśników; słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania; zapamiętuje słowa zabaw i porusza się zgodnie z jego treścią; nazywa pomieszczenia w przedszkolu i osoby w nich pracujące; bezpiecznie porusza się po przedszkolu; patrzy uważnie, odszukuje, zaznacza i rysuje wskazane elementy na obrazku; zna obowiązujące zasady w związku z COVID – 19; poznaje rymowankę do masażu i potrafi wskazać wymieniane w niej części ciała; słucha słów piosenki; uczestniczy w zabawach integracyjnych;wykonuje polecania N.,  wycisza się; rozwiązuje zagadki tematyczne; łączy linią pasujące do siebie elementy; wskazuje, w których miejscach w przedszkolu umieszczone są symbole i wypowiada się, co one oznaczają; opisuje jak wygląda jego znaczek i wskazuje gdzie się znajduje; pomaga innym przy ubieraniu i rozbieraniu się; zapina guziki, próbuje wiązać sznurowadła

WAKACYJNE WSPOMNIENIA – dziecko: wypowiada słowa fragmentu piosenki; recytuje rymowanki dotyczące pór roku i  wymienia cechy charakterystyczne lata; gra na instrumentach utrzymując rytm utworu; koncentruje się na wykonywanych czynnościach i współpracuje z innymi; zapamiętuje i wskazuje, do kogo należy dany przedmiot; rozpoznaje lewą i prawą stronę ciała; przelicza przedmioty, łączy je w zbiory; wypowiada się, co oznaczają kolory na mapie, wskazuje charakterystyczne elementy krajobrazów; orientuje się w przestrzeni i w schemacie ciała; układa puzzle;  klasyfikuje elementy ze względu na miejsce występowania;

JESTEŚMY BEZPIECZNI – dziecko: odważnie i pewnie wypowiada się, ma poczucie własnej wartości; wykonuje medal wypychając materiał, naklejając, przewlekając; koncentruje uwagę na drugiej osobie; współdziała z grupą w czasie zabaw z chustą; koloruje znaki; wykonuje, wspólnie z innymi pracę plastyczką na podany temat; odczytuje  cyfry 1, 2; wymienia numery alarmowe; symuluje” rozmowę telefoniczna z dystrybutorem; dokonuje klasyfikacji przedmiotów zgodnie z podanymi kryteriami

DBAM O SIEBIE – dziecko: wypowiada się, do czego służą poszczególne części ciała; dorysowuje brakujące elementy ciała człowieka i ubranie; uważnie słucha wiersza i odpowiada na pytania do jego treści; pracuje razem z innymi wykonując pracę plastyczną; porusza się do granego rytmu, dokładnie wykonuje ćwiczenia oddechowe, naśladuje dźwięki, dostosowuje się do ruchów osoby prowadzącej, gra na instrumentach, wycisza się słuchając muzyki; wypowiada się, dlaczego i jak dbać o porządek; gra w domino; stosuje technikę mycia rąk

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

03 – 14.08 2020 r. – grupa dzieci 3 i 4 – letnie

 

Bawimy się wesoło i bezpiecznie – DZIECI: znają i przestrzegają ustalone normy i zasady,-dzieci potrafią zabezpieczać swoje ciało przed słońcem i umiejętnie korzystać z kąpieli słonecznych, dzieci znają sposoby wykorzystywania piachu podczas zabawy, dzieci znają otaczającą ich roślinność, potrafią prowadzić obserwacje przyrodnicze, dzieci potrafią nazwać i rozpoznać zjawiska przyrodnicze, dzieci umieją rozwiązywać zagadki słuchowe, dzieci potrafią wykonywać prace plastyczne na określony temat, dzieci potrafią tworzyć opowiadania o różnej tematyce, dzieci chętnie uczestniczą w ćwiczeniach, dzieci łączą w działaniu ruch i dźwięk podczas działań, dzieci znają treść czytanych utworów, dzieci potrafią wcielić się w role aktorów, dzieci tworzą ilustracje plastyczne i ruchowe do muzyki, dzieci chętnie uczestniczą w proponowanych zabawach

 

Wszystko może być muzyką – muzyka wokół nas – DZIECI:  znają i przestrzegają ustalone normy i zasady, dzieci potrafią zabezpieczać swoje ciało przed słońcem i umiejętnie korzystać z kąpieli słonecznych, dzieci znają sposoby wykorzystywania piachu podczas zabawy, dzieci znają otaczającą ich roślinność, potrafią prowadzić obserwacje przyrodnicze, dzieci potrafią nazwać i rozpoznać zjawiska przyrodnicze, dzieci umieją rozwiązywać zagadki słuchowe, dzieci potrafią wykonywać prace plastyczne na określony temat, dzieci potrafią tworzyć opowiadania o różnej tematyce, dzieci chętnie uczestniczą w ćwiczeniach, dzieci łączą w działaniu ruch i dźwięk podczas działań, dzieci znają treść czytanych utworów, dzieci potrafią wcielić się w role aktorów, dzieci tworzą ilustracje plastyczne i ruchowe do muzyki, dzieci chętnie uczestniczą w proponowanych zabawach, dzieci chętnie uczą się piosenek i pląsów, dzieci znają instrumenty perkusyjne, ich budowę, dzieci potrafią wyklaskać rytm, dzieci dostrzegają zapis nutowy, dzieci zapamiętują treść wiersza, dzieci rozpoznają brzmienie instrumentów, dzieci prawidłowo reagują na sygnał i hasło, dzieci wypowiadają się na temat oglądanego obrazka

 

 

 

 

Zamierzenia na miesiąc czerwiec 2020

 

21 Best Słońce images | Słońce, Świeca w słoiku, Doniczki betonowe

 

Dzień dziecka – DZIECKO: jest świadome swoich uczuć i przeżyć innych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy, zna swoje prawa, rytmicznie skanduje tekst, dokonuje analizy sylabowej, wzmacnia obręcz barkową, tworzy własne kolekcje, zgłasza potrzebę odpoczynku i zabawy, samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe, rozwija naturalne czynności ruchowe, wykonuje ćwiczenia z elementami czworakowania, usprawnia sprawność języka, usprawnia motorykę dużą podczas zabaw ruchowych

Zwierzęta duże i małe – DZIECKO: przełamuję barierę dotyku, stosuje zwroty grzecznościowe, rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające w zoo, usprawnia pracę dłoni poprzez zabawy z klamerkami, konstruuje lwa wg wzoru, tworzy pytania, rozpoznaje drobne elementy przy pomocy dotyku, dba o porządek w sali,  rozpoznaje różne rodzaje klocków, rozumie zasadność ich segregowania, posiada podstawową wiedzę ma temat papug, nazywa i wskazuje kolory podstawowe, wyraziście artykułuje wyrazy o prostej budowie fonetycznej

Lato – DZIECKO: poszerza wiedzę nt hodowli roślin, rozróżnia odgłosy wiatru, ulewy, grzmotu, wie że w czasie burzy należy schronić się w budynku, kreśli linie zygzakowate na dużym arkuszu papieru, wie że należy mówić na wydechu, utrwala prawidłowy tor oddechowy, zna zjawisko atmosferyczne jakim jest tęcza, porusza się w rytm muzyki, naśladuje ruchy nauczyciela, przelicza w zakresie 1-5

Wakacje – DZIECKO: wie, że jest Polakiem, a jego ojczyzną jest Polska, poszerza swoją wiedzą nt polski w oparciu o literaturę dziecięcą, poznaje wybrane regiony polski np. tatry, wybrzeże Bałtyku, naśladuje ruchem czynności, zwierzęta

Realizacja programu powszechnej dwujezyczności – dwujęzyczne dzieci

Cel: naturalna metoda przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego, poznawanie zabaw językowo – muzyczno – ruchowych, oswajanie z pierwszymi pojedynczymi słowami, rozpoznawanie i rozumienie w kontekście słów i zwrotów (płyta DVD, podręczniki).

wakacje – holiday; góry – mountauins, morze -  sea, las – forest; samolot – airplane, pociąg – train, samochód – car, słońce – sun, plaża - baach

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

27.IV.2020- 24.V.2020

POLSKA TO MÓJ DOM- DZIECKO:  

- wypowiada się na określony temat,

- dokonuje podziału wyrazów na sylaby,

- potrafi wykazać się pomysłowością w pracy plastycznej,

- uczestniczy we wspólnych zabawach ruchowych,

- rozwija pomysłowość i twórczość poprzez zabawę,

- słucha uważnie utworu oraz odpowiada na pytania,

- potrafi liczyć podczas recytacji wiersza,

- wypowiada się na określony temat,

- rozpoznaje hymn polski,

- poprawnie wypowiada się pod względem gramatycznym na określony temat,

- interesuje się krajem w którym mieszka,

- składa w całość pocięty obrazek na części w jedną całość,

- zna określenie mapa, rozpoznaje symbole narodowe, rozumie słowo flaga,

- rozpoznaje barwy narodowe,

- podaje nazwę kraju w którym mieszka, jego stolicę,

- buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym,

- uważnie słucha czytanego utworu, odpowiada na pytania,

- doskonali sprawność manualną poprzez kolorowanie flagi według wzoru,

- uczestniczy w zabawach ruchowych z zachowaniem równowagi,

- rozpoznaje godło polski jako symbol narodowy,

- rozumie pojęcie symbol narodowy,

- wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp i nóg, utrzymuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń,

- doskonali sprawność manualną i spostrzegawczość poprzez składanie obrazka w całość,

- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych oraz reaguje na sygnały

TAJEMNICE KSIĄŻEK- DZIECKO:

- zna zasady obchodzenia się z książkami oraz szanowania ich,

- interesuje się książkami,

- poprawnie wypowiada się na określony temat,

- uważnie słucha czytanego utworu i chętnie wypowiada się na temat jego treści,

- zna zasady korzystania z książek,

- w sposób zrozumiały i swobodny wypowiada się na temat swojej ulubionej książki,

- interesuje się przyrodą oraz wypowiada się na jej temat,

- podejmuje próby wyciągania wniosków,

- wie, w jaki sposób powstaje papier,

- uczestniczy w eksperymencie oraz próbuje wyciągać wnioski podczas zabaw badawczej,

- rozwija spostrzegawczość poprzez rozróżnianie grubości i faktury papieru,

- wykorzystuje materiał użytkowy w pracy plastyczno-technicznej,

- mówi wiersz, bierze udział w zabawie naśladowczej do wiersza,

- układa i opowiada historyjkę obrazkowa według chronologii zdarzeń,

- uczestniczy w zabawie badawczej, wyciąga wnioski na podstawie swoich obserwacji,

- odróżnia świat bajkowy od rzeczywistości,

- swobodnie i zrozumiale pod względem gramatycznym wypowiada się na temat wyglądu oglądanych książek,

 - zna określenia: okładka, strona, kartka, ilustracja, obrazek,

- wie, w jaki sposób używać książek,

- słucha z uwagą tekstów literackich i wypowiada się na temat treści utworu,

- wykazuje zainteresowanie książkami,

- reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe podczas zabaw ruchowych,

- rytmicznie porusza się przy muzyce,

- opisuje obrazek i wiąże go z treścią,

- zna zasady korzystania z książek,

- zna i posługuje się określeniem biblioteka,

- zna cel chodzenia do biblioteki,

- bierze udział w zabawach, rozwija motorykę dużą poprzez zabawy

- wie, że należy dbać o książki

W KRAINIE MUZYKI- DZIECKO:

- ilustruje ruchem treść piosenki,

- uczy się na pamięć treści piosenki oraz jej melodii,

- odróżnia świat realny od fikcyjnego,

- rozpoznaje i nazywa emocje,

- eksperymentuje z muzyką,

- bierze udział w zabawie ruchowej, rozpoznaje tempo muzyczne, usprawnia rytmiczność,

- reaguje na umówione sygnały,

- odwzorowuje tempo muzyczne kredką,

- rozróżnia tempo muzyczne,

- rozróżnia dźwięki ciche i głośne w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi,

- doskonali funkcje słuchowe,

- utrwala wiedzę dotyczącą instrumentów muzycznych,

- usprawnia umiejętności artykulacyjne i komunikacyjne poprzez włączenie rezonansu nosowego, doskonalenie słuchu mownego,

- usprawnia aparat mowy, podejmuje próby artykułowania głoski ,,sz”,

- wdraża się do wyraźnego mówienia,

- słucha czytanego opowiadania, potrafi rozmawiać na temat jego treści,

- naśladuje różne odgłosy lasu,

- rozumie zalety relaksu i odpoczynku na łonie natury,

- konstruuje według wzoru,

- doskonali artykulację poprzez śpiewanie zgłosek dźwiękonaśladowczych,

- rozwija kreatywność ruchową w trakcie zabaw muzycznych,

- rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne,

- poznaje zawód dyrygenta,

- usprawnia małą motorykę, porównuje liczebność, podaje nazwy cech jakościowych,

- wyrabia poczucia rytmu poprzez zabawę,

- doskonali słuch fizyczny,

- samodzielnie konstruuje instrumenty perkusyjne wg wzoru,

- reaguje na sygnały muzyczne

WRAŻENIA I UCZUCIA- DZIECKO:

- rozwija umiejętność rozumienia własnych uczuć;

- rozwija sprawność ruchową;

- doskonali słuchanie i rozumienie tekstu,

- dzieli się swoimi doświadczeniami,

- wie, że różne sytuacje wywołują emocje,

- nazywa swoje emocje,

- rozpoznaje emocje innych,

- rysuje według własnej wyobraźni,

- usprawnia aparat mowy,

- rozwija zainteresowanie umiejętnością czytania,

- rozumie i nazywa emocje, budzi w sobie empatię,

- poznaje sposoby radzenia sobie ze smutkiem,

- rozwija zdolności manualne,

- przelicza w zakresie 1–5, utrwala kierunki: do przodu, do tyłu,

- dostrzega elementy humorystyczne w literaturze,

- doskonali zapamiętywanie poprzez naukę krótkich rymowanek,

- radzi sobie ze strachem, rozpoznaje i nazywa emocje,

- koloruje według własnego pomysłu,

- tworzy kompozycje według własnego pomysłu, podaje nazwy do powstałych form,

- czerpanie radości ze wspólnych zabaw tanecznych,

- rozróżnianie nastrojów muzycznych,

- ćwiczy pamięć słuchową,

- rozpoznaje nastroje muzyczne,

- wyraża emocje przez środki niewerbalne, np. malowanie,

- posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni,

- przelicza w zakresie 1–4

- nazywa własne wytwory artystyczne, rozwija kompetencje językowe;

- poznaje tańce towarzyskie i ich nazwy;

- wyraża emocje przez ruch i muzykę;

- rozwija wyobraźnię

ZAMIERZENIA 14 - 24.04.2020

naklejka SŁOŃCE śr70cm OKNO WITRYNA ŚCIANA 5591932190 - Allegro.pl

 

PRACA ROLNIKA - DZIECKO: słucha treści wiersza, wie, skąd się bierze pieczywo, degustuje różne pieczywa, bierze udział w zabawie, posługuje się nożyczkami, koloruje zwierzęta, tworzy wiejską zagrodę z tektury, nazywa zwierzęta, śpiewa piosenki, uczestniczy w zabawie ruchowej, rozróżnia i nazywa zwierzęta w zabawie, naśladuje i rozróżnia dźwięki, wie, skąd się bierze mleko, próbuje i nazywa produkty mleczne, układa puzzle krowy

 

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ - DZIECKO: rozumie pojęcie przyroda, słucha treści wiersza i rozumie przekaz słowny, bierze udział w zabawie, wie, co to gniazdo, potrafi celować do celu, zna kolory pojemników do segregacji śmieci, potrafi uporządkować zabawki według ich rodzaju, zna konsekwencje  czynników niszczących planetę, rozumie treść wiersza i potrafi wyjaśnić pojęcie ekologia, wykonuje pracę plastyczną z surowców wtórnych, układa historyjkę obrazkową, wykonuje prace plastyczno – techniczne

Realizacja programu dwujęzyczności- dwujęzyczne dzieci:

 Cel: Naturalna metoda przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego, poznawanie zabaw językowo- muzyczno-ruchowych, oswajanie z pierwszymi pojedynczymi słowami, rozpoznawanie i rozumienie w kontekście słów i zwrotów (płyta DVD, podręczniki) Poprzez kontakt z rodzicami.

Horse (koń)

Cow (krowa)

Hen (kura)

Earth (ziemia)

Ecology (ekologia)

Planet (planeta)

Toys ( zabawki)

 

 

ZAMIERZENIA- MARZEC 2020

W MARCU JAK W GARNCU

            Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia. Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg oraz poznanie i rozumienie przysłowia ,,W marcu jak w garncu”. Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia. Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie. Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia. Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą; utrwalenie pojęć: unosić się i opadać. Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody, rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych tj. deszcz, wiatr, słońce, śnieg oraz określeniami ciepłe, zimne. Nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło – zimno” jak również kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc.

 

PORZĄDKI W OGRODZIE

            Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu, zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu. Rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni. Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów, podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu oraz przeliczanie w granicach możliwości dzieci. Wyjaśnienie pojęcia: sianie; praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne czynności w ogrodzie a na koniec wspólne zasiane rzeżuchy. Poznanie różnych roślin cebulkowych; dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.

 

WITAJ, WIOSNO!

            Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny oraz zabawy sensoryczne. Poszerzanie słownika o określenia: miękkie, miłe, puszyste jak również rozumienie wieloznaczności słów: kotki i pączki. Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki oraz rozpoznawanie ptaków po ich głosie. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej. Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji. Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów. Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny. Wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami. Malowanie dużych powierzchni; doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo. Wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie; wyjaśnienie znaczenia spożywania szczypiorku dla zachowania dobrego zdrowia

ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

            Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych. Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka. Aktywne uczestniczenie w zabawach, ośmielanie dzieci do wypowiadania się przed grupą. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów oraz zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik. Ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa jak również rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak. Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych. doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi; poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt; łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.

           

Przygotowanie uroczystości Jubileuszu 60-lecia przedszkola. Przygotowanie prac dotyczących patronki przedszkola – Danuty Wawiłow. Utrwalanie piosenek i wierszy na występ artystyczny z okazji uroczystego dnia. Kształtowanie umiejętności społecznych, wcielenia się w role gospodarzy oraz współdziałania z innymi. 

 

LUTY 2020 UŚMIECHNIĘTE CHMURKI

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY – DZIECKO: wypowiada się na temat książki przyniesionej do przedszkola; buduje wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia; słucha z uwagą utworu czytanego przez nauczyciela i odpowiada na pytania; próbuje ocenić postępowanie bohaterów; zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w ogrodzie przedszkolnym; prowadzi obserwacje przyrodnicze; uczestniczy w zabawie integracyjnej na świeżym powietrzu; estetycznie wykonuje pracę plastyczną; czerpie radość ze wspólnej zabawy; zna i stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej. dobiera postaci do bajek; wskazuje dobre i złe postaci bajek, ocenia ich postępowanie; podaje imiona / nazwy bajkowych postaci; czyta globalnie wyrazy: kot, bal, buty; dostrzega różnice między obrazkami

 

W DAWNYCH CZASACH – DZIECKO: uczestniczy w rozmowie na temat soli, ogląda bryłkę soli uczestniczy w zabawie badawczej; określa właściwości fizyczne soli; dowiaduje się, co rozpuszcza się w wodzie; szuka odpowiedzi na zadane pytanie badawcze; nakleja piasek na określonej powierzchni; wypowiada się na temat wulkanu – rozumie znaczenie pojęcia wulkan; doskonali celność rzutu przez ćwiczenia ruchowe; wykonuje górę wulkaniczną – ćwiczy palce poprzez ugniatanie plasteliny;

 

WYNALAZKI – DZIECKO: coraz lepiej liczy; ćwiczy spostrzegawczość ruchową; określa podobieństwa i różnice w wyglądzie pojazdów; porównuje obrazki i wskazuje różnice; poznaje wygląd różnych telefonów, dostrzega różnice i podobieństwa między nimi; wykonuje telefon zgodnie z podaną przez N. instrukcją; rozumie pojęcia: Układ Słoneczny, kosmos; wzbogaca swoją wiedzę na temat kosmosu; rozpoznaje i podaje nazwy figur geometrycznych; układa z figur konstrukcje płaskie; wykonuje zadania zgodnie z poleceniami; wykonuje obrazek z figur geometrycznych; utrwala obraz graficzny poznanych wyrazów; odszukuje i łączy w pary takich samych napisów;

 

GRUDZIEŃ 2019

UŚMIECHNIĘTE CHMURKI

 

GRUDNIOWE ŻYCZENIA – dziecko: podejmuje samodzielną aktywność poznawczą śpiewa i inscenizuje powitankę; rozpoznaje zabawki dotykiem i podaje ich nazwy; dokonuje analizy sylabowej; naśladuje ruchem różne zwierzęta; porównuje kształty różnych elementów i łączy je w pary; zapamiętuje zabawki i podaje nazwę tej, której brakuje; układa historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią zdarzeń;   posługuje się określeniami czasowymi: na początku, potem, na końcu; wyraża za pomocą ekspresji plastycznej swoje marzenia, pragnienia; prowadzi obserwacje przyrodnicze; różnicuje wielkości; rozumie i stosuje określenia: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy

KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ – dziecko: ogląda i podaje nazwy przyborów kuchennych; dzieli nazwy przedmiotów kuchennych na sylaby; układa puzzle – dobiera przedmioty do osoby wykonującej zawód krawca; czerpie radość ze wspólnej zabawy; sprawdza długość sznurków; posługuje się pojęciami dłuższy, krótszy; porządkuje elementy od najdłuższego do najkrótszego, poznaje zawód malarza artysty i malarza wnętrz; rozpoznaje i podaje nazwy kilku narzędzi pracy murarza; wie, co to jest betoniarka, kielnia, cegła; układa puzzle – dobiera przedmioty do osoby wykonującej zawód budowniczego

ŚWIĘTA ZA PASEM – dziecko: słucha kolęd; łączy i skleja paski łańcucha;  dostrzega regularność, odwzorowuje i kontynuuje rytmy; rozumie słowa: girlanda, łańcuch, porównuje długość łańcuchów i girland, rozumie i posługuje się określeniami długi, krótki; podejmuje próbę odmierzania długości sznurkiem; ustawia się w szeregu; liczy w zakresie 1–3; dzieli na sylaby nazwy ozdób choinkowych; ubiera choinkę; rozumie i stosuje określenia przestrzenne: wysoko, nisko, na górze, na dole; rozwija ekspresję ruchową;

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE – dziecko: próbuje ułożyć życzenia świąteczne;            cieszy się z nadchodzących świąt; mówi o swoich uczuciach związanych z nadchodzącymi świętami; poznaje tradycję czekanie na pierwszą gwiazdkę związaną ze świętami Bożego Narodzenia; rozumie określenia: na, obok, z jednej strony, z drugiej strony, nad oraz o jedno więcej / mniej, tyle samo; współpracuje z innymi podczas przygotowania wigilijnego stołu; czerpie radość ze wspólnego kolędowania; rozwiązuje świąteczne zagadki; zna i śpiewa kolędy; wspólnie z rodzicami wykonuje stroik.

 

DZIECIOM I ICH BLISKIM ŻYCZYMY DOBRYCH ŚWIĄT

I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2020 ROKU

 

PAŹDZIERNIK 2019

UŚMIECHNIĘTE CHMURKI

 

 

 

 

 

 

 

 

DARY JESIENI – DZIECKO: podejmuje zabawy swobodne i organizowane w sali, poznaje jej wyposażenie, integruje się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe, doskonali orientację w schemacie własnego ciała, reaguje na umówione sygnały, wzmacnia mięsnie brzucha, rozwija kreatywność ruchową, bezpiecznie korzysta ze sprzętu ogrodowego, bawi się w ogrodzie samodzielnie, włącza się bo zabaw zorganizowanych, podejmuje próby kontaktu z n. i innymi dziećmi podczas zabaw swobodnych i organizowanych, zna imiona kolegów i koleżanek, poprawnie stosuje formy fleksyjne przymiotnika w połączeniu z rzeczownikiem, odczytuje symbole, rozpoznaje i nazywa warzywa, przełamuję lęk przed poznawaniem nowych smaków, koloruje ograniczoną powierzchnię, bezpiecznie posługuje się nożyczkami, rozumie stosowanie profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się, śpiewa piosenki zgodne z tematyką zajęć, rozróżnia cechy jakościowe: miękki – twardy, rozpoznaje owoce dojrzałe i niedojrzałe, wykonuje prace plastyczne wg wzoru, posługuje się klejem i nakleja, usprawnia małą motorykę poprzez rysowanie form kolistych

DBAMY O ZDROWIE – DZIECKO: wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory, rozumie potrzebę zachowania prawidłowego toru oddechowego, potrafi prawidłowo oczyścić nos, właściwie zachowuje się podczas wizyty u lekarza, przełamuje swoje lęki podczas wizyty u lekarza, rozumie wyrażenie: przetwory warzywne i owocowe, rozumie liczbę w aspekcie kardynalny, określa liczbę elementów zbioru w zakresie 1-3, eksperymentuje w zabawach plastycznych, potrafi omijać innych w czasie biegu

JESIENIĄ W PARKU I W LESIE – DZIECKO: doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, używa określenia: zapasy na zimę, tworzy zbiory równoliczne, klasyfikuje i porównuje liczebność zbiorów, reaguje na umówione sygnały, bawi się w ogrodzie samodzielnie, włącza się do zabaw zorganizowanych, zwraca uwagę na wygląd drzew i kolor liści w danej porze roku, interesuje się przyrodą

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY – DZIECKO: odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu, usprawnia małą motorykę, doświadcza przez zmysł dotyku, wykorzystuje w pracy plastycznej materiał naturalny, wykazuje kreatywność w zabawie, rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie, porusza się podczas zabawy bez potrącania innych, bierze udział w zabawach bieżnych i skocznych, przestrzega umówionych zasad, śpiewa piosenkę, integruje się z dziećmi podczas wspólnych działań ruchowych, słucha poleceń, rozwija kreatywność ruchową

REALIZACJA PROGRAMU POWSZECHNEJ DWUJEZYCZNOŚCI – DWUJĘZYCZNE DZIECI

Cel: naturalna metoda przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego, poznawanie zabaw językowo – muzyczno – ruchowych, oswajanie z pierwszymi pojedynczymi słowami, rozpoznawanie i rozumienie w kontekście słów i zwrotów (płyta DVD, podręczniki).

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.