Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Program wychowawczy

Podstawowe zasady działań nauczycieli zawarte w programie wychowawczym przedszkola to: podmiotowe traktowanie dziecka, poszanowanie jego indywidualności, zapewnienie dzieciom warunków wszechstronnego rozwoju, propagowanie zdrowego stylu życia, tworzenie warunków do wspaniałej zabawy, wspieranie mocnych stron dzieci, pomoc w pokonywaniu trudności, stosowanie aktywnych i twórczych metod nauczania, przygotowanie dzieci do szkoły na miarę ich możliwości.

Metody pracy wychowawczej, system nagród i kar

Metoda wychowania – to systematycznie stosowany sposób postępowania wychowawcy, zmierzający do takiego zorganizowania działalności (aktywności) własnej wychowanków, aby w rezultacie wywołać w ich osobowości pożądane zmiany.

W naszym przedszkolu nauczycielki kierują się ideą podmiotowości, empatią wobec dziecka i tolerancją w wychowaniu. Cenią indywidualny kontakt z każdym dzieckiem, poprzez który możliwe jest uwrażliwienie na odczucia, potrzeby i bezpieczeństwo swoje i innych dzieci.

Są słuchaczkami i doradcami. W obliczu problemu, jaki ma dziecko, nauczycielki pozwalają na wyrażenie wszystkich uczuć związanych ze sprawą, wyrażają zrozumienie dla problemu i uczuć dziecka, umożliwiają dzieciom znalezienie własnego rozwiązania.

Nauczycielki wraz z dziećmi wspólnie ustalają normy postępowania i jasno określają system kar i nagród, kierują się konsekwencją w swoich działaniach.

W przedszkolu konflikty miedzy dziećmi powstają na różnym tle. Należy pamiętać, że karać trzeba zachowanie, reakcje a nie osobę. Tłumaczymy dzieciom w trakcie rozmów indywidualnych, z cała grupą, dlaczego dany sposób postępowania jest nieaprobowany społecznie, zły, uświadamiamy skutki konfliktu, podejmujemy próby wspólnego rozwiązania problemu. Budujemy reakcje alternatywne – tj. wskazujemy inne możliwości zachowania, prawidłowe zachowania. Prosimy także dziecko, aby usiadło przy stoliku i przemyślało swoje zachowanie, wyciągnęło wnioski.

Stosujemy również zaczerpnięte z wychowania naturalnego J.J.Rousseau kary naturalne, będące nieuniknioną konsekwencją niewłaściwego w jakimś sensie zachowania. Karą jest także odsuniecie dziecka od zabawy. Przy ciągu zachowań zagrażających innym dzieciom „odizolowanie” od grupy w formie „spaceru” z nauczycielką, odwrócenie uwagi dziecka i zajęcie go inną czynnością, przytrzymanie.

Pożądane i akceptowane społecznie zachowania pokazujemy dzieciom poprzez własny wzorzec osobowy oraz literaturę, film, sztukę, dramę i kontakt przyrodą, a także wykorzystujemy w tym celu sytuacje naturalne. Nagradzamy dzieci poprzez pochwałę w rozmowach indywidualnych, z całą grupą i rodzicami, dajemy również nagrody rzeczowe. W nagrodę dzieci także pełnią znaczące dla nich funkcje. Pamiętać jednak zawsze należy, że zarówno wzmocnienia pozytywne jak i negatywne, muszą być odpowiednie w danych okolicznościach.

Nasze przedszkole posiada swoje tradycje:

prowadzi program adaptacyjny dla dzieci przyjmowanych po raz pierwszy realizowany od 1997 roku pt „W naszym przedszkolu maluszki nie płaczą”,

nadaje grupom dziecięcym nazwy wywodzące się z twórczości Danuty Wawiłow,

zaprasza rodziców na zajęcia otwarte,

organizuje wspólnie z rodzicami festyny, spotkania świąteczne, uroczystości dla dziadków oraz rodziców,

organizuje wernisaże prac plastycznych dzieci i rodziców pt. „Razem z mamą, razem z tatą”,

zaprasza absolwentów na spotkania andrzejkowe,

aktywnie współpracuje z biblioteką osiedlową realizując program „W świecie książek”

uczestniczy w ogólnopolskich akcjach „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Sprzątanie świata- Polska”,

aktywnie współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 63, realizując program pt. „Z uśmiechem do szkoły”,

bierze udział w akcjach charytatywnych „Góra grosza”, zbiórka darów dla dzieci z domów dziecka i podopiecznych Caritas, a także dla schronisk dla zwierząt,

jest organizatorem ogólnopolskich konkursów plastycznych,

w oparciu o koncepcję przedszkola otwartego wspólnie z rodzicami tworzy nowe zwyczaje i tradycje.


 

Zasady współpracy z rodzicami oparte są na wzajemnym szacunku, życzliwości oraz otwartym sygnalizowaniu swoich potrzeb i oczekiwań.

  1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach rodziców i nauczycielek. Obejmuje następujące formy:
  • konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami ;
  • zebrania grupowe i dni otwarte;
  • zajęcia otwarte;
  • imprezy środowiskowe;
  • udział rodziców w uroczystościach;
  • kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);
  • kąciki dla rodziców Warto przeczytać, kąciki plastyczne, informacje grupowe,
  • inne wzajemnie ustalone.
  1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.

 

Sposoby komunikacji stosowane w naszym przedszkolu są następujące: kontakty indywidualne, dni otwarte, spotkania grupowe, tablice informacyjne ogólne i grupowe, zamierzenia miesięczne, bieżące informacje o życiu grupy, strona internetowa www.p172.przedszkola.net.pl , adres e-mail: p172@edu.um.warszawa.pl

Celem współpracy przedszkola z rodzicami (opiekunami) jest:

pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej oraz rozwijaniu uzdolnień;

systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;

uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań,

wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli takich jak: Program adaptacyjny, system wychowawczy, zasady współpracy z rodzicami, plan współpracy z rodzicami, plan współpracy ze szkołą.

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.