Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Program wychowawczy

 
   

Dobrze się widzi tylko sercem.

 To, co najważniejsze,

 jest niewidzialne dla oczu.

 

Antonine de Saint - Exupéry

 

 

Warszawa 2013

 

Spis treści

Wstęp

Koncepcja wychowania w pedagogice humanistycznej...........................4

Cele i zadania pracy wychowawczej....................................................5

Metody pracy wychowawczej, system nagród ikar................................7

Sylwetka absolwenta przedszkola........................................................8

Kompetencje nauczyciela...................................................................9

Kompetencje pracownika obsługi.........................................................9

Prawa i obowiązki rodziców jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci.......10

Formy i strategie współpracy z rodzicami.............................................11

Prawa i obowiązki dziecka...................................................................13

Uroczystości, tradycje przedszkolne....................................................14

Normy współżycia w grupach dziecięcych............................................15

Wprowadzenie dziecka w świat wartości................................................15

Ewaluacja programu...........................................................................16

Uwagi końcowe..................................................................................16

Załączniki.........................................................................................16

Literatura..........................................................................................16

 

 

WSTĘP

Zmiany zachodzące w świecie narzucają nam styl wychowania człowieka nowej ery, potrafiącego samokrytycznie spojrzeć na siebie i otaczający go świat tak, aby mógł nie tylko czerpać z niego to wszystko, co dla niego najlepsze, ale także dawać i wzbogacać go.

Zgadzając się z koncepcją wychowania przedszkolnego promującą szeroko pojęty rozwój i traktującą człowieka całościowo jako ciało, duszę i rozum,wspieramy i ukierunkowujemy rozwój dziecka w 3 sferach – ruchowej, emocjonalnej i intelektualnej.

Zadaniem nauczyciela przedszkola jest wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. Zgodnie z naszym humanistycznym spojrzeniem na człowieka traktowanego jako podmiot uważamy, że każde dziecko jest choć małą, lecz bardzo ważną cząstką świata.

Staramy się rozwijać każde dziecko w poczuciu własnej wartości, ciekawego i niezależnego emocjonalnie odkrywcy świata.

Akceptujemy wszystkie dzieci jako osoby, ale staramy się traktować ich zachowania warunkowo zgodnie z przyjętymi normami. Środkiem do realizacji postawionych sobie celów jest opracowany przez nas program wychowawczy.

 

KONCEPCJA WYCHOWANIA W PEDAGOGICE HUMANISTYCZNEJ

Koncepcja wychowania przedszkolnego oparta na psychologii i pedagogice humanistycznej promuje szeroko pojęty rozwój i traktuje człowieka całościowo tzn. jako ciało, duszę i rozum. Człowiek to całość, w którym współistnieją trzy obszary:

 • sfera ruchowa /ciało/
 • sfera emocjonalna /dusza/
 • sfera intelektualna /rozum/

Dziecko winno rozwijać się w strukturze, w której ma określone miejsce /rodzina, grupa rówieśnicza w przedszkolu/. Musi mieć ponadto zapewnioną dobra atmosferę i serdeczną opiekę. Z tego wynikają dla rodziców i opiekunów następujące zasady zachowania i działania:

 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem jako jednością umysłu, psychiki i ciała,
 • wspieranie tkwiących w każdym dziecku zdolności poprzez rozwijanie ciekawości świata, wyobraźni,
 • respektowanie zapotrzebowania dziecka na wartościowanie /uznanie, akceptacja, afirmacja-chwalenie tego, co robi/,
 • przykładanie takiej samej wagi do uczenia się jak do rozwoju osobowości,
 • obdarzanie dziecka zaufaniem, akceptacją i pozostawieniem swobody jego indywidualnemu rozwojowi (ale umiejętnie, z wielka troską o dziecko).

Edukacja wspierająca rozwój każdego dziecka pod pojęciem rozwój rozumie jako poczucie własnej wartości, ciekawość oraz niezależność emocjonalna. Wskazuje na rozwijanie takich umiejętności jak: porozumiewanie się, zdolność rozumowania i rozwiązywania problemów, samodzielność, umiejętność zabawy i pracy, kreatywność, umiejętność poszukiwania (wszystko to rozwija we współpracy z innymi w zabawie).

Właściwą osobą, która towarzyszy dziecku w odkrywaniu własnej interpretacji świata i własnych wartości jest nauczyciel akceptujący dziecko, kierujący się w swoim postępowaniu miłością i dobrocią, prawdomówny, nastawiony na modyfikowanie informacji dotyczących dziecka, szanujący jego godność osobistą, niepowtarzalność, będący dla dziecka autorytetem w wielu dziedzinach, a zwłaszcza autorytetem moralnym.

 

GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWANIA

Główne cele wychowania:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełnifunkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Szczegółowe cele wychowania:

 • poznawanie swoich mocnych i słabych stron;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie;
 • rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji oraz opanowanie ich gwałtownego wyrażania;
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych życiowych i zadaniowych sytuacjach;
 • poznawanie znaczenia wartości uniwersalnych w kontaktach społecznych;
 • przestrzeganie zasad zachowania się w miejscach publicznych (ulica, teatr, park);
 • nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych;
 • zwracanie uwagi na potrzeby innych;
 • akceptowanie kolegów takimi, jakimi są;
 • odczuwanie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do najbliższych;
 • budowanie poczucia przynależności regionalnej i narodowej, odnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych;
 • odbieranie doznań estetycznych;
 • kształtowanie postawy gotowości do poznawania i działania;
 • doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów i utrzymywanie porządku w miejscu pracy;
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza jego terenem;
 • kształtowanie czynnych postaw zmierzających do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • nabywanie umiejętności reagowania na polecenia nauczyciela kierowane do całej grupy;
 • podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 • zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji;
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych;
 • kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się;
 • przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec świata roślin i zwierząt;
 • szanowanie pracy kolegów i ich wytworów oraz pracy ludzi wykonujących różne zawody;

METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ, SYSTEM NAGRÓD I KAR

Metoda wychowania – to systematycznie stosowany  sposób postępowania wychowawcy, zmierzający do takiego zorganizowania działalności (aktywności) własnej wychowanków, aby w rezultacie wywołać w ich osobowości pożądane zmiany.

W naszym przedszkolu nauczycielki kierują się ideą podmiotowości, empatią wobec dziecka  i tolerancją w wychowaniu. Cenią indywidualny  kontakt z każdym dzieckiem, poprzez który możliwe jest uwrażliwienie na odczucia, potrzeby i bezpieczeństwo swoje i innych dzieci. Są słuchaczkami i doradcami. W obliczu problemu, jaki ma dziecko, nauczycielki pozwalają na wyrażenie wszystkich uczuć związanych ze sprawą, wyrażają zrozumienie dla problemu i uczuć dziecka, umożliwiają dzieciom znalezienie własnego rozwiązania. Nauczycielki wraz z dziećmi wspólnie ustalają normy postępowania i jasno określają system kar i nagród, kierują się konsekwencją w swoich działaniach.

W przedszkolu konflikty miedzy dziećmi powstają na różnym tle. Należy pamiętać, że karać trzeba zachowanie, reakcje a nie osobę. Tłumaczymy dzieciom w trakcie rozmów indywidualnych, z cała grupą, dlaczego dany sposób postępowania jest nieaprobowany społecznie, zły, uświadamiamy skutki  konfliktu, podejmujemy próby wspólnego rozwiązania problemu. Budujemy reakcje alternatywne – tj. wskazujemy inne możliwości zachowania, prawidłowe zachowania. Prosimy także dziecko, aby usiadło przy stoliku i przemyślało swoje zachowanie, wyciągnęło wnioski.

Stosujemy również zaczerpnięte z wychowania naturalnego J.J.Rousseau kary naturalne, będące nieuniknioną konsekwencją niewłaściwego w jakimś sensie zachowania. Karą jest także odsuniecie dziecka od zabawy. Przy ciągu zachowań zagrażających innym dzieciom „odizolowanie” od grupy w formie „spaceru” z nauczycielką, odwrócenie uwagi dziecka i zajęcie go inną czynnością, przytrzymanie.

Pożądane i akceptowane społecznie  zachowania pokazujemy dzieciom poprzez własny wzorzec osobowy oraz literaturę, film, sztukę, dramę i kontakt przyrodą, a także  wykorzystujemy w tym celu sytuacje naturalne. Nagradzamy dzieci poprzez pochwałę w rozmowach indywidualnych, z całą grupą i rodzicami, dajemy również nagrody rzeczowe. W nagrodę dzieci także pełnią znaczące dla nich funkcje. Pamiętać jednak zawsze należy, że zarówno wzmocnienia pozytywne jak i negatywne, muszą być odpowiednie w danych okolicznościach.

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Absolwent naszego przedszkola jest:

 • Ciekawy świata
 • Wrażliwy na potrzeby innych
 • Tolerancyjny
 • Samodzielny na miarę własnych możliwości
 • Przygotowany (na miarę własnych możliwości) do podjęcia nauki w szkole
 • Twórczy
 • Odpowiedzialny za zachowanie i pielęgnowanie naturalnego środowiska

Potrafi:

 • Komunikować się z innymi
 • Dbać o własne zdrowie i wygląd
 • Odróżniać dobre postępowanie od złego
 • Współdziałać w grupie
 • Wyrażać swoje emocje w sposób ogólnie akceptowany
 • Szanować prawa innych

Zna:

 • Swoją wartość jako niepowtarzalnej jednostki
 • Swoje miejsce w rodzinie
 • Symbole narodowe
 • Podstawowe normy społeczne
 • Swoje prawa

Wie, że:

 • Jest Polakiem i Europejczykiem
 • Wszyscy ludzie mają równe prawa

KOMPETENCJE NAUCZYCIELA

Nauczyciel:

 • Jest kreatywny: inspiruje dzieci i rodziców do działania.
 • Wypracowuje z rodzicami wspólne formy oddziaływań wychowawczych.
 • Dzieli się wiedzą pedagogiczną, wynikami obserwacji dziecka - informuje o ewentualnych trudnościach (mocne i słabe strony).
 • Jest empatyczny, cierpliwy wyrozumiały, miły, serdeczny i jednocześnie konsekwentny.
 • Zna i przestrzega prawa dziecka.
 • Traktuje podmiotowo każde dziecko.
 • Akceptuje każde dziecko takim jakim jest.
 • Dotrzymuje zawartych umów.
 • Potrafi przyznać się do własnych pomyłek.
 • Swoją postawą inspiruje innych pracowników do współpracy opartej na wzajemnej życzliwości, akceptacji i szacunku.

KOMPETENCJE  PRACOWNIKA OBSŁUGI

Pracownik obsługi:

 • Współdziała z nauczycielem i pozostałymi pracownikami obsługi.
 • Przestrzega praw dziecka.
 • Jest kulturalny i życzliwy.
 • Odpowiedzialny i zdyscyplinowany.
 • Dbający o bezpieczeństwo dzieci.
 • Otwarty na problemy placówki.
 • Kreatywny.
 • Odnoszący się do dzieci z szacunkiem i empatią.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW JAKO PIERWSZYCH WYCHOWAWCÓW SWOICH DZIECI

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci, przekonań oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie, za cały ludzki świat.
 2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
 3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu i wychowaniu swoich dzieci.
 4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych (przedszkolu i placówkach z nim współpracujących), które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji placówkom, do których uczęszczają ich dzieci, dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i przedszkola) celów edukacyjnych.
 5. Rodzice mają prawo wpływu na politykę oświatową realizowaną w przedszkolu. Rodzice mają obowiązek włączać się w życie przedszkola i stanowić istotną część społeczności lokalnej.
 6. Rodzice (Rada Rodziców) mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację. Rodzice mają obowiązek wybrać grupę reprezentującą ich interesy na terenie przedszkola.

Rodzice mają prawo do:

 • Uzyskania informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;
 • Zapoznania z podstawą programową wychowania przedszkolnego i udziału w kształtowaniu u dziecka  określonych tam wiadomości i umiejętności;
 • Informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci, uczestniczenia we wspieraniu osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzeniu trudności na jakie natrafiają;
 • Współdecydowaniu w sprawach przedszkola np. wspólnie organizują wydarzenia w których biorą udział dzieci;
 • Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny;

FORMY I STRATEGIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach rodziców  i nauczycielek. Obejmuje następujące formy:

 • konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami ;
 • zebrania grupowe i dni otwarte;
 • zajęcia otwarte;
 • imprezy środowiskowe;
 • udział rodziców w uroczystościach;
 • kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);
 • kąciki tematyczne dla rodziców, kąciki plastyczne, informacje grupowe;
 • strona internetowa przedszkola;
 • inne wzajemnie ustalone.

2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze  zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.

3. Celem współpracy przedszkola z rodzicami (opiekunami) jest:

 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka: podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej oraz rozwijanie jego uzdolnień;
 • systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań
 • wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli takich jak: Program adaptacyjny, system wychowawczy, zasady współpracy z rodzicami, plan współpracy z rodzicami, plan współpracy ze szkołą.

4. W naszej pracy będziemy stosować następujące strategie:

 • Konsekwentnych oddziaływań na dziecko i rodzinę;
 • Pozytywnych wzmocnień;
 • Wzajemnej życzliwości, lojalności i zrozumienia;
 • Jasno sprecyzowanych oczekiwań przedszkola wobec rodziców i wzajemnie rodziców wobec przedszkola;
 • Planowania pracy w oparciu o potrzebny dzieci i ich środowiska rodzinnego;
 • Stałego doskonalenia kadry;
 • Stałego informowania rodziców o prowadzonych działaniach;
 • Aktywizowania rodziców;
 • Stosowania innowacyjnych metod i form pracy edukacyjnej;
 • Doskonalenia przepływu informacji: rodzice-nauczyciele, nauczyciele-rodzice, pracownicy obsługi-rodzice.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • akceptacji takim jakie jest,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • opieki i ochrony,
 • właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny umysłowej odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju,
 • szacunku  dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • ochrony i poszanowania jego godności osobistej  oraz własności,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych),
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,
 • znajomości swoich praw.

Przedszkolak powinien:

 • kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanowanie praw innych ),
 • zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola,
 • służyć pomocą młodszym i słabszym,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
 • dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia,
 • starać się w miarę możliwości wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,
 • respektować polecenia nauczyciela i innych osób uczestniczących w procesie wychowania,
 • przyjaźnie i z szacunkiem odnosić się do świata przyrody.
 •  

UROCZYSTOŚCI I TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 • Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA” (wrzesień);
 • „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA” (październik);
 • ŚWIĘTO ZIEMNIAKA (październik);
 • ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA (listopad);
 • ANDRZEJKI dla absolwentów (listopad);
 • Spotkania BOŻONARODZENIOWE i WIELKANOCNE (grudzień , marzec – kwiecień);
 • MIKOŁAJAKI (grudzień);
 • CHOINKA – Spotkanie ze Świętym Mikołajem (grudzień);
 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA (styczeń);
 • BAL KARNAWAŁOWY (luty);
 • WALENTYNKI (luty);
 • POWITANIE WIOSNY (marzec);
 • DZIEŃ ZIEMI (kwiecień);
 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ CZEKOLADY (kwiecień);
 • DZIEŃ MAMY I TATY (maj);
 • FESTYN RODZINNY (maj);
 • DZIEŃ DZIECKA (czerwiec);
 • POŻEGNANIE STARSZAKÓW (czerwiec);
 • Kolorowe dni na powitanie pór roku;
 • Zbiórki charytatywne na rzecz potrzebujących: „Góra Grosza”, schroniska dla zwierząt itp.
 • Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 63;
 • Współpraca z Biblioteką Osiedlową;
 • Współpraca z Domem Opieki Społecznej;
 • Spotkania adaptacyjne;

NORMY WSPÓŁŻYCIA W GRUPACH DZIECIĘCYCH

Kształtowanie grupy dziecięcej w przedszkolu to:

 1. Ustalenie i przestrzeganie  zrozumiałych  dla  dzieci  wymagań dotyczących postępowania w kontaktach z kolegami i dorosłymi.
 2. Inspirowanie dzieci do samodzielnego ustalania zasad i form ich przestrzegania.
 3. Ustalenie i przestrzeganie przez każdą grupę własnego kodeksu: umów, zasad i zakazów.

 

WPROWADZENIE DZIECKA W ŚWIAT WARTOŚCI

Wartości uniwersalne określane w podstawach programowych to: piękno, dobro, prawda i miłość. Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym i przekazywaniu ich w sytuacjach wychowawczych, we wspólnym działaniu (dziecka i nauczyciela), przy czym jednolite normy moralne obowiązują ich oboje.

We wspólnym działaniu nauczyciel i dziecko kierują się wartościami wyrażającymi się dążeniem do:

 • czynienia dobra, uczciwości, prawdomówności;
 • poznania prawdy, odkrywania rzeczywistości;
 • respektowania wolności, godności własnej i drugiego człowieka, tolerancji, solidarności;
 • poszukiwań i admirowania piękna.

Zatem wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych należy rozpatrywać, uwzględniając  relacje między:

 • prawdą a fałszem (wartościami logiczno-poznawczymi);
 • dobrem a złem (wartościami etycznymi);
 • pięknem a brzydotą (wartościami estetycznymi).

Przez różne formy przeżywania i tworzenia sztuki dziecko wprowadzamy w świat wartości. Jednym z nich jest baśń (i ta ludowa, i ta literacka), dzięki której dzieci potrafią określać cechy osobowościowe postaci, wczuwać się w różne role, a ty samym emocjonalnie się angażować i odkrywać sposoby rozwiązywania konfliktów oraz dylematów moralnych.

Ponadto wykorzystujemy inne formy takie jak – muzyka, malarstwo, rzeźba, grafika, oraz kontakty z przyrodą oparte na empatii i świadomym przeżywaniu i doświadczaniu oraz odpowiedzialności za jej ochronę.

Do realizacji tych celów  jest niezbędny przekaz osobowy nauczyciela: „To, co robisz, mówi do mnie głośniej niż to, co mówisz!”

 

EWALUACJA PROGRAMU

O osiągnięciu celów zawartych w programie decydować będą:

 • Stopień osiągnięcia przez dzieci cech  i umiejętności zawartych w Sylwetce Absolwenta.
 • Efekty współpracy z rodzicami, podejmującymi współpracę z przedszkolem i czującymi się jego gospodarzami.

Powyższe informacje gromadzone przez nauczycieli i dyrektora w dokumentacji nadzoru pedagogicznego m.in. w arkuszach i zeszytach obserwacji, będą analizowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, co najmniej raz w roku. Posłużą one również do podniesienia poziomu pracy wychowawczej.

 UWAGI KOŃCOWE

 1. Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele i pracownicy przedszkola.
 2. Niniejszy program będzie wykorzystany  do tworzenia własnych systemów wychowawczych w poszczególnych grupach wiekowych.
 3. Realizacja zadań wychowawczych przebiegać będzie we współpracy z rodzicami.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Kodeksy grupowe i grupowe zasady współpracy z rodzicami dołączane co roku przez nauczycielki grupy najmłodszej.
 • Główne założenia wzajemnej współpracy rodziców i przedszkola.

LITERATURA

 1. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 2. E.Tokarska i J.Kopała, Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”.
 3. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ 20 listopada 1989r. (Dz.U. 1991r. nr 120, poz.35).
 4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.  z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zmianami).
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. RP  nr 78 z 16 lipca 1997 r. poz 483)
 6. T.Gordon ,Wychowanie bez porażek,
 7. M. Łobocki ,ABC wychowania,  WSiP, Warszawa 1992;
 8. „Podstawy pedagogiki przedszkolnej” -  pod red. M. Kwiatkowskiej, WSiP Warszawa 1985r.
 9. W.Szewczuk, Psychologiczne podstawy zasad wychowania , PZWS, Warszawa 1972.

 

Program zaktualizował zespół w składzie:

mgr Ewa  Wenelczyk

mgr Małgorzata Bandzerewicz

mgr Hanna Braciszewska

 mgr Iwona Czosnowska

mgr Joanna Fronczak

mgr Aneta Stawska-Komar

mgr Barbara Konieczna

mgr Ewa Zięcina

mgr Bożena Żak

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.