Wilczki
Tygryski
Stokrotki
Sówki
Uśmiechnięte chmurki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Rekrutacja do naszego przedszkola

     REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLA    
Dyrektor Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie ul. Żytnia 71 informuje, że rekrutacja dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzona:
od 23 lutego od godz. 8:00 do 1 marca do godz.16:00 dla dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu,
• od 2 marca od godz. 13:00 do 19 marca do godz. 16:00 dla pozostałych dzieci.


Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym potwierdzają wolę zapisu dziecka przez  złożenie pisemnego potwierdzenia  od 23 lutego od godz. 8:00 do 1 marca do godz.16:00. Druki potwierdzenia otrzymają Państwo w przedszkolu lub mailem na prośbę rodzica.  Dokument podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
Rodzice  dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy mają trzy możliwości:
1. wypełnić w systemie formularz, wydrukować, podpisać  i złożyć z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu pierwszego wyboru,
2. wypełnić odręcznie formularz zapisu, podpisać i złożyć z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  w przedszkolu pierwszego wyboru.
W przypadku 1 i 2 obowiązują obostrzenia sanitarne, rodzice po przyniesieniu wniosku otrzymają wyłącznie potwierdzenie  złożenia wniosku bez sprawdzania jego poprawności. Po dwudniowej kwarantannie dokumenty zostaną sprawdzone przez pracowników,  a  rodzice otrzymają na podany we wniosku adres email informację o prawidłowym wypełnieniu dokumentów lub o potrzebie ich uzupełnienia. Dokumenty przynosimy w opisanej kopercie lub teczce / ochrona danych osobowych/.
3. przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym. Nie przynoszą dokumentów do przedszkola. Wnioski przesłane za pośrednictwem profilu zaufanego zostaną potwierdzone w systemie przez przedszkole, jeżeli będą wypełnione prawidłowo, a załączniki potwierdzające kryteria będą kompletne i prawidłowe. Jeżeli wniosek nie będzie prawidłowo wypełniony rodzice otrzymają na podany we wniosku adres email informację o prawidłowym wypełnieniu dokumentów lub informację o potrzebie ich uzupełnienia.
Elektroniczny system zapisu będzie dostępny dla rodziców od 2 marca od godz.13:00  do 18 marca do godz.20:00. Szczegółowe informacje – harmonogram i zasady prowadzenia rekrutacji oraz kryteria przyjęć dostępne są na stronie Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy (www.edukacja.warszawa.pl).
Wydrukowane z systemu lub wypełnione odręcznie formularze zapisu wraz z dokumentami/oświadczeniami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów i potwierdzenia woli można składać wyłącznie w sekretariacie lub u Dyrektora przedszkola:
- w sekretariacie w: poniedziałki w godz.11:00- 16:00, wtorki w godz.8:00 – 14:00, środy w godz. 8:00-14:00, czwartki 13:00-17:00  i piątki  w godz. 13:00-16:00,
- lub u Dyrektora przedszkola  w:  poniedziałki w godz. 9:00 – 11:00  i wtorki w godz. 14:00 – 16:00
w terminach podanych wyżej.
Listy  dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 172 zostaną opublikowane w holu przedszkola 23 kwietnia o godz.13:00. W systemie rodzice mogą sprawdzić, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane.
Od 23 kwietnia od godz.13:00 do 29 kwietnia do godz.16:00  rodzice   dzieci zakwalifikowanych zobowiązani   są   potwierdzić   pisemnie   wolę   zapisu   dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Do potwierdzenia niezbędne jest wypełnienie i złożenie  w sekretariacie lub u dyrektora przedszkola karty potwierdzenia zgłoszenia dziecka. Niezłożenie potwierdzenia oznacza rezygnację z miejsca.
4 maja o godz. 13:00 w przedszkolu zostanie podana do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Od 4 maja rozpoczyna się procedura odwoławcza zgodnie z harmonogramem.
Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie podań rodziców o przyjęcie dzieci na wolne miejsca - od 16 do 21 czerwca do godz. 15:00. Publikacja listy dzieci  zakwalifikowanych na wolne miejsca  – 25 czerwca godz.13:00, listy dzieci  przyjętych po złożeniu potwierdzenia woli – 2 lipca o godz.13:00.

KONTAKT w SPRAWACH REKRUTACJI:

email: p172@edu.um.warszawa.pl , Tel: 22 6326363

z wyrazami szacunku    

Dyrektor Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow

Ewa WenelczykWażne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:


• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

• W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:
 kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm) tzw. kryteria ustawowe,
 kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe.

• Wniosek weryfikuje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej na liście preferencji. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach i zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne dni otwarte w naszym przedszkolu nie będą realizowane w formie bezpośrednich spotkań. W zakładce Galeria - Nasze przedszkole zamieszczone są  zdjęcia prezentujące sale  dziecięce i inne  pomieszczenia w przedszkolu.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie:
 w zakładce Oferta edukacyjna znajdują się  informacje o programach edukacyjnych, program wychowawczy, koncepcja pracy na lata 2019-2022, harmonogram zajęć dodatkowych,
 w zakładce Dla rodziców znajdziecie Państwo założenia wzajemnej współpracy rodziców i przedszkola oraz informacje o Radzie Rodziców – Regulamin, Plan wydatków itp.
 W zakładce Kalendarz imprez -  informacje o bieżących i starszych wydarzeniach, można poznać formy pracy z dziećmi stosowane obecnie w obowiązującym rygorze sanitarnym  i wcześniejsze,
 statut, procedury bezpieczeństwa, procedury i wytyczne w okresie zagorzenia COVID itp. wzakładce do pobrania
 WARTO ZAJRZEĆ DO WSZYSTKICH ZAKŁADEK

• Rodziców, którzy po zapoznaniu się z informacjami na stronie przedszkola, będą chcieli jeszcze uzyskać  dodatkowe informacje prosimy o przesłanie pytań  na email p172@edu.um.warszawa.pl   do 2.03.2021r. do godz. 16.00. Na Państwa pytania odpowie dyrektor i nauczycielki najmłodszych grup podczas spotkania on-line na platformie ZOOM, które odbędzie się  3 marca 2021r. w godz.18.00-18.30. Link do spotkania prześlemy rodzicom, którzy prześlą pytania lub mailowo zadeklarują chęć udziału w spotkaniu.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego 22 6326363 lub pod adresem  email p172@edu.um.warszawa.pl 

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.