Sówki
Tygryski
Stokrotki
Uśmiechnięte chmurki
Odważne Kotki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Rekrutacja do naszego przedszkola

    

 

Uwaga!!!

DODATKOWE INFORMACJE

DOTYCZĄCE POTWIERDZANIA WOLI ZAPISU DZIECKA ORAZ PUBLIKACJI  LIST DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

 

                Listy  dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 172 zostaną opublikowane w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola    (podst. prawna § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Wolę zapisu można potwierdzić:

elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Dyrektor Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow

Ewa Wenelczyk

 

Uwaga! Zmiana terminu podania do publicznej  wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i przyjętych do przedszkola w wyniku przedłużenia  terminu rekrutacji

   Listy  dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 172 zostaną opublikowane w holu przedszkola 12 maja o godz.1300. W systemie ewidencji podań  rodzice mogą sprawdzić, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane. W wyjątkowej sytuacji zagrożenia epidemicznego sekretariat udzieli  indywidualnie informacji na prośbę rodziców mailowo lub  telefonicznie.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są potwierdzić pisemnie wolę   zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.  Potwierdzenia  woli zapisu dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 172 podpisane przez oboje rodziców będą przyjmowane w terminie od 12 do 20 maja do godz.1600 w formie skanu na adres: p172@edu.um.warszawa.pl lub w wersji papierowej. Niezłożenie potwierdzenia oznacza rezygnację z miejsca.

22 maja o godz. 1300 w przedszkolu zostanie podana do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. W systemie ewidencji podań  rodzice mogą sprawdzić, gdzie dziecko zostało przyjęte. W wyjątkowej sytuacji zagrożenia epidemicznego sekretariat udzieli  indywidualnie informacji na prośbę rodziców mailowo lub  telefonicznie.

Od 22 maja rozpoczyna się procedura odwoławcza zgodnie z harmonogramem.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 8 czerwca do 15 lipca nastąpi wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego  Burmistrz dzielnicy wskazuje rodzicom dzieci nigdzie nieprzyjętych inne przedszkole/szkołę, która przyjmie dziecko.

31 sierpnia nastąpi opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Rodzice dzieci przyjętych po raz pierwszy do przedszkola proszeni są o pobranie w sekretariacie lub ze strony internetowej przedszkola i wypełnienie następujących druków: ankieta dla rodziców dzieci po raz pierwszy zapisanych do przedszkola, karta informacyjna o zdrowiu dziecka, ewentualnie oświadczenie o upoważnieniu do odbioru dziecka innych osób oraz przyniesienie ich  na pierwsze zebranie organizacyjne w czerwcu/lipcu 2020r.

Ze względu na czasowe ograniczenie działalności przedszkola informacje o zebraniu i formie spotkań adaptacyjnych zostaną Państwu udostępnione w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku  

Dyrektor Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow

Ewa Wenelczyk

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Dyrektor Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie ul. Żytnia 71 informuje, że rekrutacja dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzona:

  • od 25 lutego od godz. 8:00 do 2 marca do godz.16:00 dla dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu,
  • od 3 marca od godz. 13:00 do 20 marca do godz. 16:00 dla pozostałych dzieci. 

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym potwierdzają wolę zapisu dziecka przez  złożenie pisemnego potwierdzenia  od 25 lutego od godz.8:00 do 2 marca do godz.16:00. Druki potwierdzenia otrzymają Państwo w sekretariacie. 

 

Rodzice  dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy składają wydrukowane z systemu lub wypełnione odręcznie formularze zapisu oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Elektroniczny system zapisu będzie dostępny dla rodziców od 3 marca od godz.13:00  do 19 marca do godz.20:00. Szczegółowe informacje – harmonogram i zasady prowadzenia rekrutacji oraz kryteria przyjęć dostępne są na stronie Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy (www.edukacja.warszawa.pl).

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

1. kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm) tzw. kryteria ustawowe,

2. kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe.

Wydrukowane z systemu lub wypełnione odręcznie formularze zapisu wraz z dokumentami/oświadczeniami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów i potwierdzenia woli można składać wyłącznie w sekretariacie lub u Dyrektora przedszkola:

- w sekretariacie w: poniedziałki w godz.11:00- 16:00, wtorki w godz.8:00 – 14:00, środy w godz. 8:00-14:00, czwartki 13:00-17:30 i piątki  w godz. 13:00-16:00,

- lub u Dyrektora przedszkola  w:  poniedziałki w godz. 9:00 – 11:00  i wtorki  w godz. 14:00 – 16:00 .

  • od 25 lutego do 2 marca do godz.16:00  (dzieci kontynuujące edukację),
  • od 3 marca od godz. 13:00 do 19 marca do godz. 16:00  (dzieci przyjmowane po raz pierwszy).

Wniosek weryfikuje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej na liście preferencji. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach i zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

         Listy  dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 172 zostaną opublikowane w holu przedszkola 23 kwietnia o godz.13:00. W systemie rodzice mogą sprawdzić, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 23 kwietnia od godz.13:00 do 29 kwietnia do godz.16:00  rodzice   dzieci zakwalifikowanych zobowiązani   są   potwierdzić   pisemnie   wolę   zapisu   dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane.  Do potwierdzenia niezbędne jest wypełnienie i złożenie  w sekretariacie lub u dyrektora przedszkola karty potwierdzenia zgłoszenia dziecka. Niezłożenie potwierdzenia oznacza rezygnację z miejsca.

4 maja o godz. 13:00 w przedszkolu zostanie podana do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Od 4 maja rozpoczyna się procedura odwoławcza zgodnie z harmonogramem.

Procedura odwoławcza jest odrębnym dokumentem. Będzie dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola od 04.05.2020r.

Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie podań rodziców o przyjęcie dzieci na wolne miejsca - od 18 do 24 czerwca do godz. 15:00. Publikacja listy dzieci  zakwalifikowanych na wolne miejsca  – 26 czerwca godz.13:00, listy dzieci  przyjętych po złożeniu potwierdzenia woli - 2 lipca o godz.13:00.

 

Zainteresowanych  rodziców  razem z dziećmi zapraszamy na  „dni otwarte”   w wtorki: 25 lutego  10 marca oraz środę 4 marca od godz.17:00 do godz.18:00.

Rodzice dzieci przyjętych po raz pierwszy do przedszkola proszeni są o pobranie w sekretariacie lub ze strony internetowej przedszkola i wypełnienie następujących druków: ankieta dla rodziców dzieci po raz pierwszy zapisanych do przedszkola, karta informacyjna o zdrowiu dziecka, ewentualnie oświadczenie o upoważnieniu do odbioru dziecka innych osób oraz przyniesienie ich  na pierwsze zebranie organizacyjne w czerwcu 2020r.

 

Z wyrazami szacunku  

Dyrektor Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow

Ewa Wenelczyk

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.