Gwiazdki
Tygryski
Stokrotki
Wilczki
Sówki

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Przedszkole 172
im. Danuty Wawiłow
01-149 Warszawa
ul.Żytnia 71

tel/fax.22 632 63 63

Statut

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej

 Przedszkola nr 172 nr 7 z dnia 11.12.2020r.

 

 

Statut

Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow

w  Warszawie

 

 1. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2020 r. poz.910 i 1378)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ze zm)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r.poz.1327 )
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) )Dz. U. z 2019 poz.1781 ze zm.)
 6. Akty wykonawcze do ww. ustaw
 7. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu  20 listopada1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)

Spis treści


Rozdział 1
Postanowienia ogólne…………………………………….....    str.    3
Rozdział  2
Cele i zadania przedszkola………………………………....    str.    5
Rozdział 3
Organy przedszkola……………………..……………….….    str.    7
Rozdział 4
Organizacja przedszkola……………………………………    str.    10
Rozdział 5
Pracownicy przedszkola …………………………………….. str.    14
Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci ……….….................................…. str.    16
Rozdział 7
Ceremoniał Przedszkola………………………………………. str.    18
Rozdział 8
Ochrona Danych Osobowych…………………………………str.    19
Rozdział 9
Postanowienia końcowe ………………………………..….… str.    20

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow  w Warszawie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym.
 2. Siedzibą  główną przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Żytniej 71.

 

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§ 3

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Wola. Przedszkole  używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:

 

Przedszkole nr 172

 im. Danuty Wawiłow

01-149 Warszawa, ul. Żytnia 71

NIP:527-21-36-302 REGON 013001200

 

 1. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji  następującej skróconej nazwy przedszkola  P172.
 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej  oraz przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.

 

§ 4

 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie

2 drugie śniadanie

2) obiad

3) podwieczorek

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik  przedszkola w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.
 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń
 4. Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych.
 5. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu  i dźwięku bez zgody rodziców. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie lub fotografowanie dzieci podczas imprez i uroczystości przez rodziców i opiekunów z zastosowaniem przepisów ochrony danych osobowych.
 6. W czasie imprez organizowanych  na terenie przedszkola nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa sie na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania  wizerunku innych  osób bez ich zgody.
 7. Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki . Sposób korzystania z nagrań monitoringu  regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej  wychowania przedszkolnego.

 

§ 6

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

3  Nauczyciele sporządzają arkusze obserwacji w wersji papierowej. Informacje w nich zawarte udostępniają rodzicom.

4.         Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w przedszkolu określają odrębne przepisy.

5.         Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

6.         Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

§7

1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji  ze środowiskiem przedszkolnym.

2.         Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.         Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci
z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

 

§8

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.”

 

§9

1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.

2.         Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii  jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.

3.         Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

4.         Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§10

 1. Zadania przedszkola realizowane są  w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci z uwzględnieniem działań wspierających dzieci w zakresie formowania preorientacji zawodowej.”

           

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej dziecku osiąganie dojrzałości szkolnej.

3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

4) uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

Rozdział 3

Organy przedszkola

 

§ 11

1. Organami przedszkola są:

1)        dyrektor przedszkola;

2)        rada pedagogiczna;

3)        rada rodziców.

 

§ 12

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.

4.  W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny, wyznaczony i upoważniony przez niego nauczyciel przedszkola.

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

 

§ 13

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.         Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

3.         Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 172.

4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 172 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

 

§14

 

1.         Rada Rodziców jest społecznym i kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

2.         Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 172”.

3.         Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich obszarach pracy przedszkola.

4.         Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

5.         Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana  w przedszkolu.

 

§15

1 . Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2.         Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3.         Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

4.         Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.

 

§ 16

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

2.         Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

3.         W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

4.         W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§ 17

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki

i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

2.         Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

1)        zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

2)        zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
i psychicznym.

3.         Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

4.         W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

5.         Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.

6.         Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

7. W celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków w przedszkolu rodzice są obowiązani do zgłaszania  stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej lub pasożytniczej.

8. Przedszkole niezwłocznie w ramach działań profilaktycznych przekazuje rodzicom informacje o stwierdzeniu choroby zakaźnej lub pasożytniczej u dziecka uczęszczającego do przedszkola.

9. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zostaje poinformowany przez nauczyciela o stanie jego zdrowia.

§18.

 

1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby przez nich upoważnione.

2.         Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.

3.         Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

4.         Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.

5.         Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6.         Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

7.         Dyrektor w formie zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:

1)        sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;

2)        zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;

3)        trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

 

§ 19.

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1)        znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

2)        uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)        pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

4)        zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal,  organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;

5)        wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

2.         Obowiązkiem rodziców jest:

1)        punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo w godzinach pracy przedszkola;

2)        informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

3)        informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach

i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

4)        współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb

5) realizowanie zaleceń specjalistów pracujących na terenie przedszkola;

6) terminowe uiszczanie opłat za przedszkole;

7) w przypadku dziecka sześcioletniego realizującego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia i usprawiedliwianie każdej nieobecności (w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu następuje niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy i podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

3.         Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami i  ich częstotliwość

1)        zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;

2)        zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;

3)        konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora lub w miarę potrzeb;

4)        uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania integracyjne  z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;

5)        dni adaptacyjne;

6)        kącik informacji dla rodziców;

7)        wystawy prac plastycznych dzieci.

 

§ 20

1. Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach  6.45 - 17.15.

2.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

3.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.

7. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

8.         W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

9.         Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25.

§ 21

1. Przedszkole  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 22

1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.

2.  Rodzic ma prawo wybrać  dla dziecka  ilość posiłków spośród wymienionych w § 4 ust. 3.

3. Zmiany ilości wybranych posiłków rodzic zobowiązany jest dokonać  w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmiany.

3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zabraniu rodziców w każdym roku szkolnym; W przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.

4. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.

5. W przypadku nieobecności dziecka  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Opłaty  za wyżywienie  należy wnosić  gotówką  lub przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.

7.         Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

Rozdział 5

Pracownicy przedszkola

§ 23.

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych-     pracowników  administracji i obsługi.

2. W przedszkolu utworzono  stanowisko kierownika gospodarczego  (pracownik administracji).

§ 24

1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, określone w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

 3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:

1)        planowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej

2)        realizowanie programów pracy przedszkola  w powierzonych mu zadaniach;

3)        zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

4)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;

5)        systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;

6)        współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, a także komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu   dojrzałości szkolnej;

7)        organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)        opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie;

4.         Do zakresu zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnoza wad wymowy dzieci z przedszkola:

2) praca indywidualna z dzieckiem:

3) współpraca z rodzicami i nauczycielami w sprawie kontynuacji ćwiczeń;

4) kierowanie dzieci na badania specjalistyczne;

5) prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy.

5. Zakres zadań psychologa w przedszkolu określają odrębne przepisy.

6.Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

7. Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

§ 25

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

2. Pracownicy administracji i obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.

4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

6. Pracownicy niepedagogiczni włączają sie do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozdział 6

 

Prawa i obowiązki dzieci

§ 26

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1)        właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

2)        organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia;

3)        życzliwego i podmiotowego traktowania;

4)        przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

5)        sprawiedliwej oceny postępów  oraz wspierania w rozwoju psychofizycznym;

6)        pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;

7)        znajomości swoich praw i obowiązków.

 

                                                                              § 27

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1)        uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

2)        respektowania poleceń nauczyciela;

3)        kulturalnego odnoszenia  się do rówieśników i osób dorosłych;

4)        samodzielnego dbania o czystość i higienę na miarę swoich możliwości;

5)        dbania o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkolnych;

6)        poszanowania godności rówieśników i dorosłych;

7)       przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

8)       poszanowania pracy własnej oraz innych;

9)       respektowania praw innych dzieci;

10       przyjaznego odnoszenia się do świata przyrody;

11) wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków np.dyżurnych na miarę swoich możliwości.

 

§ 28

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) gdy dziecko nie zgłosiło sie do przedszkola w nowym roku szkolnym do 30 września

i brak jest informacji wyjaśniających od rodziców;

2) wskutek długotrwałej - trwającej minimum 1 miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zawiadomieniu rodziców lub opiekunów na piśmie o planie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego);

3) powtarzających się nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia, bądź ich nieuiszczania przez dwa okresy płatnicze; w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;

4) stałych agresywnych zachowań dziecka zagrażających jego zdrowiu i życiu bądź zdrowiu i życiu wychowanków i pracowników przedszkola, w przypadku odmowy lub niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu i po wyczerpaniu wszelkich możliwych sposobów pomocy dziecku.

5) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

6) w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;

7) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;

8) gdy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawierające przeciwwskazania do uczęszczania do publicznego przedszkola.

2. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:

1) rezygnacja rodziców  z usług przedszkola;

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

3) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji).

3. Skreślenie  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola.

4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy  wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom w pisemnej formie lub przesyła na podany  przez rodziców adres zamieszkania po wcześniejszej dokładnej analizie zaistniałej sytuacji i podjęciu właściwej uchwały przez organy przedszkola.

5.  Rodzicowi przysługuje  prawo odwołania od  decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia

6. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy  wychowanków.

 

Rozdział 7

Ceremoniał przedszkola

§ 29

1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.

2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

1) Święto Flagi;

2) Święto Niepodległości.

3. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej oraz części artystycznej.

§ 30

Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe, powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

 

Rozdział 8

Ochrona Danych Osobowych

§ 31

 

 1. Ochrona Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 172 jest realizowana zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  służącą stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).      

2. Administratorem Danych osobowych  jest Przedszkole nr 172 im.Danuty Wawiłow  z siedzibą w Warszawie przy ul.Żytniej 71, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

3.  Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

 1. Pracownicy Przedszkola nr 172 w działalności służbowej, stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i  czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.
 2. Do obowiązków pracowników należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie upoważnień nadanych zgodnie z   dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz  informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 4. .Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące prawa określa Polityka Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 172 im. Danuty Wawiłow  w Warszawie przy ul.Żytniej 71 dostępna w sekretariacie Przedszkola nr 172.

 

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące

i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

2. Dyrektor każdorazowo, po uchwaleniu przez radę pedagogiczną zmian w statucie, opracowuje i ogłasza jednolity tekst statutu.

3. Statut jest podawany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola, w segregatorze „Przedszkolne Prawa” w holu przedszkola oraz przez udostępnienie go do wglądu w sekretariacie przedszkola.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut  Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 6 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 172 z dnia 30 listopada 2017roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow.

5. Statut wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2020 r. na podstawie Uchwały Nr 7 /2020/2021 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow z dnia 11.12.2020r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Przedszkola.

 

Warszawa, dnia 11 grudnia  2020 r.

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia  11 grudnia 2020r.

Dyrektor Przedszkola:

Ewa Wenelczyk

 

 

 

 

Linki

d

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.